Výklad snů od: B

Bába porodní - Nemoc, také ztráta života

Babičku vnuka chovajícího viděti - Rodinná radost

Babku (chrousta) na stromě nebo létat - Zamilování

Babu na trhu viděti - Mrzutost

Bábu u těhotné ženy viděti - Znamená dlouhou nemoc

Bačkory roztrhané na nohou míti - Veselost

Bačkory viděti - Radost

Bahnem choditi - Nebezpečí života

Bahno před sebou viděti - Nemoc

Bál, býti na bále - Dědictví

Balet - Falešný přítel

Baletnice - Velká ztráta peněz

Balíček pryč odesílati aneb zahazovati - Ztráta přítele

Balík sukna nalezti - Nepokoj mezi dětmi

Balon viděti - Marná naděje, zklamání

Balsám kvést viděti - Stálé zdraví

Balsámem se mazati - Starost

Báně na věži ve slunci se lesknoucí - Vysokomyslnost přítele

Baňka hliněná prázdná - Starost

Baňka plná - Smutek

Bankovky dostati - Ztráta

Baňky někomu přisazovati - Štěstí

Baňky sázet viděti - Soudní žaloba

Barák roztrhaný viděti - Dobrá naděje

Baret kupovati - Brzká změna

Barona viděti, s ním rozmlouvati - Pýcha

Barvírna čehokoliv - Radost

Barvíře jít viděti - Radost tě očekává

Barvíře v domě míti - Dlouhé mrzutosti

Barviti - Nevěra

Barviti sukno - Hojný užitek

Barviti vousy na holé bradě - Velká škoda

Barvu bílou - Nevinnost

Barvu černou viděti, jí si oblíkati - Svatba

Barvu červenou viděti - Radost

Barvu modrou viděti - Bol, zármutek

Barvu zelenou viděti - Zahanbení

Basa, na basu hráti - Chudoba

Báseň přednášet slyšeti - Blahobyt v rodině

Báseň sám přednášeti - Spokojené sousedství

Basistu zpívat slyšeti - Hádka

Basu bez strun viděti - Nedostatek

Basu rozlámanou viděti - Sváry

Basu zvučící v rukou míti - Štěstí v budoucnosti

Báti se - Zle tomu, kdo nezná proč se bojí. Chudému někdy, bohatému vždycky

Báti se Boha - Dobré

Báti se pána - Poctivost

Báti se ženy - Domácí sváry

Batoliti se - Nikam to nepřivedeš

Bavlněné roucho míti na sobě - Zisk

Bavlněné zboží - Nejistota v tvém podniku

Bavlněný strom viděti - Úroda na poli

Bavlnu bílou nalézti - Bohatství

Bavlnu červenou nalézti - Nemoc

Bavlnu přísti - Cestování v dalekých krajinách

Bavlnu v žokách viděti - Bohatství

Bazalku kvést viděti - Radost a zdraví

Bazalku síti - Zármutek

Baziliška viděti - Získáš nového nepřítele

Bažanta chytnouti - Nová láska se v tvém srdci vloudí

Bažanta jísti - Čest

Bažanta zabitého viděti - Ztráta dobrého přítele

Bažantice - Buď opatrným v podniku

Bednáře při práci viděti - Jest hojná úroda

Bednu odesýlati - Dar

Bednu prázdnou obdržeti - Mrzutost

Bedra hubená - Starost o živobytí

Bedra mokrá míti - Mnoho dědiců

Bedra přeťatá - Zármutek

Bedra veliká a silná míti - Zdravímm požehnané děti

Bedra zemdlená míti - Žalost

Bedrník růst viděti - Radost nebo brzký povýšení v úřadě

Běhati o závod - Tělesná námaha

Běhavku míti - Holdování při společnosti, nemoc

Běhoun - Mnoho nepřátel

Bělici jísti - Tělesný neduh

Bělidlo na plátno - Veselost

Berana běžícího viděti - Radost

Berana černého viděti - Tvoje tvrdohlavost jest příčinou špatnho života

Berana odřeného viděti - Smrt

Berana zabíti - Zármutek přítele

Berana ztratiti - Ujma na statku

Beránka nalézti - Počestnou manželku dostati

Berla biskupská - Čest

Berla, o berle choditi - Škoda

Berlu žebráckou nalézti - Neštěstí

Besídka - Naděje

Bez - Pozdravení se nemocného

Bezbožnost - Buď opatrný v řeči

Bezinka - Čelí k veselý mysli a radostným zábavám

Běžeti a cíle dosáhnouti - Zdravému dobrý účinek

Běžeti a nemoci utíkati - Neduh

Běžeti před zvířetem - Tvůj nepřítel jest na blízku

Běžeti svobodně - Daleká cesta čeká na tebe

Bibli viděti neb v ní čísti - Užitek

Bič viděti - Bude ti na cti utrháno

Bičem mrskati - Daleké putování

Bidlo na věšení prádla neb k jiné potřebě - Zdlouhavému procesu jdeš vstříc

Bílek viděti - Závist přátel

Bílek z vejce píti - Budeš obdarován

Biskupa na pohřbu viděti - Velké neštěstí

Biskupa při službách božích viděti - Dobrá novina

Biskupa viděti v tanci - Dobré

Biskupa vůbec viděti, proces, s ním mluviti - Šťastné pořízení v počínání

Bíti někoho - Pomluva

Bíti se s cizími lidmi - Pokuta

Bitva námořní - Nestálos v lásce

Bitvu vojenskou viděti - Potěšení

Bláto na rouchu míti - Žalost

Bláto v městě nebo na poli - Nepohoda , zlá novina

Blázinec viděti neb v něm se nacházeti - Velký štěstí

Blázna mluvit slyšeti - Oklamání

Bláznem se viděti - Dlouhý život k očekávání

Bláznivou ženštinu spatřiti - Sváry

Bláznovství tropiti - Nemocnému zdraví, zdravému mrzutost

Blaženým se cítiti - Spokojenost v rodině

Blecha na těle nebo v oděvu - Štěstí

Blecha, pokousání od blech - Bohatství

Blechy hibiti - KLid

Blechy chytati - Nepokoj

Blechy na zvířatech viděti a chytati - Neštěstí

Blechy skákat viděti - Pěkné počasí

Blesk na jiného padnout viděti - Chlípná ženština

Blesk z oblak na svou hlavu neb dům padnout viděti - Ztráta života neb statku

Blesk zastihne-li tě - Velká starost

Blikavým býti - Chopiti se nepravého konce

Blíti, dáviti - Krátká nepatrná nemoc

Blizna - Starost a nouze

Blížence viděti - Radost

Blouditi - Po llukách neb v lesích,dobře.Po skalách a údolích zle

Blouditi na cestě - Velká starost

Bludičky viděti a je následovati - Špatnými soudruhy sveden býti

Bludičky zaháněti - Nebezpečí vzdorovati

Bludiště zahradní, v něm se procházeti - Do mrzutých okolností se zaplést

Bludná nebo kamenitá cesta - Přemlouvání špatného člověka

Bluma na stromě - Střez se zlých lidí

Blumy jísti - Pomíjejíci nemoc

Blýskání viděti - Zisk, štěstí

Bobek kozí viděti - Nepatrná starost

Bobkové pole viděti - Hojná úroda

Bobkové stromy - Ženám děti, pannám v krátkém čase muže a mužům štěstí v podniku

Bobkový věnec míti nebo viděti - Chvála

Bobky kozí jísti - Soužení

Bobky kozí sbírati - Spořivostí dojdeš štěstí

Bobra až do vody pronásledovati - Nebezpečí

Bobra zabíti - Hněv

Boby (fazole) jísti - Neduhy na těle

Boby trhati - Každému zlá novina k očekávání

Bodlák na cestě neb na poli - Špatná úroda

Bodláků plnou zahradu míti - Mnoho falešných přátel v domě

Boha chváliti - Dobré znamení

Boha viděti, s ním mluviti nebo mluvit slyšeti - Štěstí

Bohaté lidi viděti neb s nimi obcovati - Zdařilé vykonání tvých věcí

Bohatnouti ponenáhlu - Hněv v krátkém čase

Bohatství - Nehoda na vodě

Bohatým býti neb se viděti - Záhuba

Bohoslužba - Pokoj mysle

Bohu neb svatým obětovati - Zisk

Bohyni ctiti - Máš předsevzetí jinému škoditi

Bochník chleba kupovati - Bída

Bochník chleba malý viděti - Chvála

Boj, z něho utéci - Radost

Boji přítomen býti - Smíření

Bojiště viděti neb na bojišti býti - Šťastně provedeš každý úkol svůj

Bojovati - Znamená s někým do hádky přijíti

Bojovati s divokými zířaty - Vysvobození z nebezpečenství

Bojovníka viděti neb s ním obcovati - Láká k živobytí

Bok poraněn míti - Budeš mít zármutek,nemoc nebo ztrátu dětí

Bok. Máš-li silné a velké - Oženíš se brzy a budeš mít hezké děti

Bolení hlavy nebo břicha - Míti nemoc

Bolest na jiném pozorovati - Nehodu šťastně pomoci

Bolest na sobě cítiti - Nepřízeň

Borovici viděti - Radost

Borůvky jísti - Zrazená láska

Borůvky na keři viděti - Naděje v slast

Bořiti se v blátě a mrtvého nésti - Čelí k nemoci

Bořiti se v blátě neb na ledě - Hanba a pomluva

Bosou nohou běhati - Neočekávané štěstí

Boty nové míti - Zisk

Boty obnovené míti - Radost

Boty obouvati - Faleš

Boty roztrhané obovouti - Veřejná ostuda

Boty úzké míti - Nemoc

Boty zablácené, v nich tančíte - Rozpaky

Boudu neb sklep na víno nebo v něm býti - Různice, také žárlivost

Boudu psí viděti - Od tvých nepřátel budeš ponížen

Boule na těle míti - Nepřítel

Bouřka. Skrývati se před ní - Ujdeš zlím nástrahám

Bouřka. Utíkati před ní - Nebezpečí

Bouřku slyšeti - Vítězství nad tvými nepřátely a dobré poselství

Boží umučení viděti - Radost v rodině

Bradavice míti - Zlost, hanba

Bradavici řezati - Zbavíš se nepřítele

Bradu holou míti - Starost

Bradu kadeřavou - Radost

Bradu podlouhlou vidí-li žena - Zisk

Bradu svou trhati - Nedostatek

Bradu svou vidí-li žena - Smrt muže

Bradu šedivou míti - Starost

Bradu zarostlou míti - Dobrá budoucnost

Bradu zrzavou míti - Faleš

Bradu ženy své viděti - Posměch

Bradýř, vidíš-li jej neb jsi-li od něho holen - Klevety a pronásledování od nepřátel

Brambory jísti - Nouze

Brambory kvést viděti - Radost

Brambory okopáváti - Namáhání

Brána - Nenadálá návštěva příde

Bránou úzkou jíti - Smrt

Bránu širokou viděti - Šťastné cesty

Brány k vláčení - Nenávist

Bratra umřít viděti - Záhuba nepřátel

Bratra ve vodě viděti - Dlouhý a šťastný život

Bratrství vypověděti - Radost

Bratrství. Na bratrství píti - Mrzutost

Brázdou jíti - Štěstí

Brázdu na poli vyorati - Bohatství

Brčál jísti - Nového přátelství dojíti

Brdo v domě míti - Zisk

Brejle nositi - Čestné postavení

Brejle si nasazovati - Změna v úřadě

Brk z husy nebo z jiného ptáka - Radost v domáctnosti

Brnění nositi - Odveden býti

Brnění svlékati - V klidu ztrávíš další život svůj

Broditi se ve vodě - Škoda, pláč

Brokovnici nabitou viděti - Hádka ve společnosti

Broskev na stromě viděti - Přijdeš v nesnáze

Broskve jádro kousati - Děláš si nemilé známosti

Brouci, štípají-li někoho - Závist

Brouka viděti v zahradě - Zloděj na blízku

Brousiti něco - Mrzutost

Brůnu viděti - Neočekávaný výdělek

Brus v domě míti - Klevety

Brusle míti, na nich jezditi - marné snažení

Břečku píti - Nemilá práce tě očekává

Břečťan viděti - Dolízavost

Břemeno uvázané míti - Hodnost v postavení

Břemeno ztratiti - Škoda na dobytku

Břidlicovou tabulku nalézti - Dluh

Břicha bolení míti - Nevěrnost, nepříjemnost

Břicho malé míti - Špatná pře

Břicho prázdné míti - Útrata

Břicho rostoucí - Čest

Břicho rozřezané míti - Ztráta

Břicho velké míti - Blahobyt

Břitvu koupiti neb viděti - Měj se na pozoru

Břízu sekati - Škoda na majetku

Břízu v lese viděti - Štěstí

Buben , bubnovat slyšeti - Zlá pověst tě stihne

Bubeníka utíkat viděti - Oheň nebo jíná zlá nehoda

Bubínek dětský viděti - Nemilost

Budíček slyšeti - Přicházíš k svému štěstí vždycky pozdě

Buditi někoho - Buď opatrným, hrozí ti nebezpečí

Budoucí věci předpovídati - Daremné myšlenky

Buchty jísti - Dobré přátelství

Buchty péci - Radostná událost v domáctnosti

Buchty velké viděti - Štěstí v rodině

Bukový strom viděti - Radost v krátkém čase

Bůvol divoký - Nemilý host

Bůžka viděti - Nevěř vše, co se ti vypráví

Býka běžet viděti - Pronásledování

Byliny na louce neb v zahradě viděti - Boží požehnání

Byliny polévati neb ošetřovati - Dobré vychování dítek

Byliny požívati - Konec neštěstí

Byliny sbírati - Zdraví

Byt čistiti - Dbej na své zdraví

Byt měniti - Nemilé překvapení

Byt najímati - Zisk

Byt provětrávati - Nemoc

Byt svůj v nepořádku viděti - Čelí k nějaké mrzutosti v blízkém přátelství

Byt svůj v ohni viděti - Sváry a křiky

Byt úzký nebo těsný míti - Pohřeb v blízkém příbuzenstvu

Byt zatopený viděti - Nemoc a úzkosti

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž