Výklad snů od: D

Ďábla milovati - Zlé

Ďábla se báti a utíkati před ním - Zlá vůle

Ďábla slyšet mluviti - Dobrý a velký zisk

Ďábla viděti - Pohoršení

Dalekohled nebo kukátko míti - Štěstí tě očekává

Dam mnoho viděti - Velká mrzutost, klepy

Damaškové šaty míti - Blahobyt,také přepjatost

Dámu vzácnou viděti - Směruje k tvému blahobytu

Daň vybárati - Velká starost

Daňka pronásledovati - Podrobení nepřátel

Dar nějaký přijmouti - Závist

Darebáka viděti - Svatba

Darovati něco - Pomluvila, též nepřízeň příbuzenstva

Dásně bolavé míti - Rozepře v domě

Datle jísti - V lásce první políbení

Datlový strom viděti - Nesnadná cesta

Dáviti - Krátká nepatrná nemoc

Dceru svou smutnou viděti - Brzká svatba v nejbližším přátelství

Dčevorytce spatřiti a s ním se zabývati - Požehnání

Děda s babou viděti - Dlouhý věk

Dědictví obdržeti - Chudoba

Dědinu v dálce viděti a k ní se blížiti - Úřad

Dědiny travou zarostlé viděti - Zármutek

Dehet cítiti - Nemoc

Děkana mrtvého viděti - Proměna

Děkana v městě viděti - Nepříjemná věc

Dělníků mnoho viděti - Štěstí

Dělo táhnouti - Proti pomluvám se budeš bránit

Dělo viděti neb stříleti z něho slyšeti - Neštěstí

Dělo vypalovati - Obdržíš neočekávanou zprávu z dálky

Dělostřelec - Čelí k veselé mysli

Dennici svítit viděti - Štěstí

Depeši telegrafickou obdržeti - Rozčilení, též neočekávaná cesta

Desátek komukoliv odváděti - Hojnost zboží a hmotného majetku

Desátníka viděti - Starost

Děsiti se ve snách - Nepřízeň

Desky krásti - Nebezpečí

Desky pěkné viděti - Smrt

Déšť krvavý pršet viděti - Válka

Déšť prší-li na tebe jen pomalu - Něco malého peněz dostaneš

Déšť prší-li oknem do světnice - Úroda

Déšť prudký, bez bouře a větru viděti - Úrodný rok

Déšť silný s větrem a bouří - Hrozí ti nebezpečí

Déšť tichý - Zisk

Déšť žene-li vítr do tvého okna - Násilné zmocnění se tvého štěstí

Deštník míti - Blahobyt

Dešťové červy viděti - Škoda

Dešťovou vodu píti - Chvála

Děťátko novorozené - Pěstovati potěšení

Děti malé viděti - Starost

Děti větší viděti - Pomoc a ulehčení

Dětská hra - Hojný užitek, též neočekávané dědictví

Děvče běžet viděti - Odhalení krádeže

Děvče klasy sbírat viděti - Štěstí

Děvče líbati - Svobodným dobře, ženatým domací mrzutost

Děvče na procházku viděti - Čest

Děvče objímati - Přízeň blízkých přátel

Děvče plakat viděti - Příjdeš do velkých rozpaků

Děvče v okně viděti - Odpor

Děvče z nebezpečí vysvoboditi - Budeš od ženského pohlaví při všech zábavách ctěn a milován

Děvčetem hezkým rozmlouvati - Spokojenost a útěcha

Děvčetem laškovati - Zalíbiti se jiným

Děvčetem tančiti - Radost

Děvečka. S ní vyjednávati - Bohatství

Děvečku do domu přijmouti - Návštěva hostí

Děvečku neznámou viděti nebo míti - Brzy se oženíš

Děvečku v domě viděti, podezření na někoho stran krádeže míti, - Hádka v domáctnosti

Děvečku z domu vyhnati - Žárlivost

Diamant z prstenu ztratiti - Buď rozumným v kyždém jednání, jakož i opatrným v každém podniku

Diamantový nákrčník - Požehnání

Diamantový prsten míti - Čest

Dílna v ní se nacházeti - Pracovitost a pilnost

Dílo jakékoli - Dobrý nápad, zjedná ti peníze

Dílo ze stříbra vypracované viděti - Škoda

Díra - Znamená nepokoj

Díru udělati, rozthnouti - Neštěstí

Dítě hezké, však nevlastní viděti - Dobře

Dítě hrát viděti - Veselá mysl

Dítě které se učí - Radost

Dítě nositi - Znamená lidumilnost

Dítě novorozené, ještě neoblečené viděti - Kmotrovství

Dítě padnout viděti - Úzkost v předsevzetí

Dítě plakat viděti - Hanba

Dítě u prsou matky viděti - Těžká nemoc

Dítě v kolébce viděti - Radost otcova

Dítě v rukou kojné viděti - Těhotným porod děvčete, jehož otec v krátkost zemře,jiným ženám nebezpečnou nemoc

Dítě vlastní vidětividěti - Je-li mužského pohlaví dobré, je-li ženského pohlaví zlé

Diurnistou býti - Upadneš v bídu a soužení

Diurnistu viděti - Starost

Divadlo viděti - Touh po zábavě

Divan obdržeti neb ve svém bytu viděti - Nabýti úřadu

Divan prodávati - Nouze a zármutek

Divocha viděti - Veselý život

Divoká husa - Marné namáhání

Divoká kachna - Nezapomeň na své přátele

Divoká zvěř, s ní se bíti - Znamená chudému dobře, bohatému zle

Divoké prase - Nesmiřitelný nepřítel

Divokého koně krotiti - Přemožení zlých návalů

Divokého koně lejno sbírati - Peníze

Divokého osla viděti - Hojnost zboží

Divokého psa viděti - Povýšení

Díž chlebovou viděti, neb v ní chléb mísiti - Požehnání

Dlaň plnou peněz míti - Velká starost

Dláto - Míníš násilím cíle svého dosáhnouti

Dlaždice viděti - Svůj chléb jen těžce si vydělati musíš

Dlaždičský kámen zdvihati - Těžkých soužení se dočkáš

Dlážditi před domem - Mnoho trápení

Dluhy dělati - Velká starost

Dluhy platiti - Zbytečné příjmy

Dlužen býti neb dlužníka viděti - Čelí k bohatství

Dnu míti - Soužení

Do díry spadnouti - Nemoc

Dobrodiní si dáti prokazovati - Odstrkování

Dobrořečiti někomu - Štěstí

Dobytčí pastvina bujně se zelenající - Beztarostná budoucnost,též naděje na rozmnožení bohatství

Dobytčinec vidětineb v něm se nacházeti - Změna bytu, svobodnému změna v lásce

Dobytek bíti - Nepřízeň

Dobytek hnáti na pastvu - Radost

Dobytek hubený viděti - Drahota

Dobytek na kopci vidět - Nc dobrého

Dobytek popohánět viděti - Nesjednocenost

Dobytek se pást vděti - Mrzutost máš před sebou

Dobytek skopový na louce - Škoda

Dobytek tučný viděti - Úrodný rok

Dobytek vepřový v hnoji se rýpat viděti - Peníze

Dojiti kozy - Čest

Dojiti krávy - Štěstí a zdraví

Doktor v domě - Drahota

Dort péci a jísti - Radost

Dostihy jakékoliv - Překonání překážek

Doušku mateří sbírati - Zármutek

Doutník (cigaro) kouřiti - Marné přání

Dovolení dáti cizímu do domu přijíti - Zármutek dobrého přítele

Dovoliti vůbec někomu něco - Znamená starost, trápení

Drába běžet neb do domu jít viděti - Radost

Dragouny neb jiné vojsko na koni vděti - Radost

Drahokam koupiti - Užitek v obchodě

Drahokam na sobě míti - Potupa

Drahokam viděti - Čest

Drahokam ztratiti - Blízké neštěstí

Drak. Od draka kousnout býti - Štěstí a bohatství

Draka papírového pouštěti - Radost

Draka usmrtiti - Povýšení

Draka živého viděti - Zneuctění a snížení

Drát - Budeš s neštěstím bojovati

Dratev k šíti obuvi - Přičiň se a dílo přinese ti užitku

Dravce ptáka zastřeliti nebo poraniti - Štěstí

Dražbě přítomen býti - Nemoc

Drn pěkně zelený - Svatba

Drnová lavice, na ní seděti - Slušné a milostné zacházení milované osoby

Drozda černého viděti - Ztráta

Droždí píti - Nemoc

Dršťka z jakéhokoli hovada - Škoda

Drtinách se váleti - Jsi obmezeným

Drtiny - Jsi marnotrapným

Drůbež kupovati - Zlé

Drůbež ve vodě viděti - Přání tvé se vyplní

Druh, společník - Lenost a chudoba

Družbou na svatbě býti - Čest a dobrá budoucnost

Družičku při svatbě neb pohřbu viděti - Čekej n zlepšení svého postavení

Držadlo nebo rukojeť nástroje jakéhokoli - Práce a střádání

Dřeváky na nohou míti - Jmění

Dřevěná chatrč - Šetři pro své stáří

Dřevěné nádobí viděti - Nebuď marnotrapným

Dřevěný domeček stavěti - Mírnost ti škodí

Dřevník - Nenech se svésti, buď prostomyslným

Dřevoštěpa v lese pracovati viděti - Bída

Dřímati - Buďˇpilným při práci a dojdeš cíle

Dříví kupovati - Octneš se v krátkém čase v nouzi

Dříví na zádech nést viděti - Překvapení

Dříví prodávati - Ouroda

Dříví sekati - Budeš míti nedostatek peněz

Dříví skládati s vozu - Radost

Dříví v lese neb na louce na hromadu složené viděti - Dobrý zisk

Dříví v lese sbírati - Namáhavé dny stojí tobě vstříc

Dub krásný viděti - Bohatství a dlouhý věk

Dub. Pod dubem se milovati - Štěstí

Dubina, v ní se nacházeti - Šťastné pořízení

Dubové listí - Radost

Dubové lstí, věnec míti - Čest

Dubové nářadí - Tvé přání se vyplní

Dudáka viděti - Radost a veselost

Dudka hráti - Veselá mysl, mladíkova

Dudlati - Nebuď nesmířlivým, ale miluj svornost

Dudy na ně hráti - BUdeš míti radost ve svém obchodu

Duhu proti slunce východu viděti - Nemocným a chudým dobrý význam

Duhu proti slunce západu - Pouze bohatým prospěšno

Ducha černého viděti - Smrt

Ducha k východu slunce jít viděti - Štěstí

Ducha k západu slunce se obracejícího - Převrat ve tvém štěstí

Ducha krvavého viděti - Sejdeš vraždou se světa

Ducha viděti - Smrt

Důchod obecní viděti - Mnoho vydání

Důchodního objímati neb s ním přátelsky rozmlouvati - Starosti

Duchovenstvo jakéhokoliv řádu nebo vyznání viděti - Nic dobrého

Dukát, máš-li jen jeden v kapse - Velmi dobré

Dukáty viděti neb počítati - Velká starost

Důl uhelný neb jakoukoli jinou propast viděti - Smrt v kruhu nejbližším

Dům bez střechy viděti - Radost

Dům bíliti neb zabílený viděti - Radost

Dům cizí opanovati - Škoda

Dům černý viděti - Smutek

Dům hořet viděti - Nemoc, též hádky

Dům hořící se viděti - Sváry, hádky

Dům koberci okrášlený - Trápení

Dům koupiti - Požehnání

Dům malovaný míti - Veselost

Dům míti - Dobrá naděje k brzké změně tvého štěstí

Dům nachýlený viděti - Velký úraz

Dům prodati - Ztráta na jmění

Dům sbořený viděti - Neštěstí

Dům stavěti jinému - Smrt nepřítele

Dům svůj bořiti - Zisk

Dům svůj hořet viděti - Zisk

Dům vodou kropiti - Zármutek

Důstojníka na koni potkati - Vypínavost

Dutina -

Dutina, která jest hluboká - Znamená úmrtí

Dveře otevřené viděti - Návštěva hostí

Dveře zavřené - Oklamání

Dveře zeleně zbarvené viděti - Přemožení nepřítele

Dvorní dáma - Marnivost, též touha po bohatství

Dvorního blázna viděti - Nevěrní přátele tě oklamou

Dvorním bláznem býti - Budeš lehko živ

Dvůr královský - Dostavení se k úřadu

Dvůr nečistý - Utrhání na cti

Dvůr v jakémkoli domě viděti nebo se v něm procházeti - Očekávání pokojných dnů

Dýkou proboden býti - Nenadálé neštěstí

Dýku viděti, neb s ní si hráti - Smutná zpráva

Dým v domě viděti - Roztržitost

Dýmka. Z dýmky kouřiti - Radost a zisk

Dýmku nacpávati - Násladkem neslušného se chování budeš míti v domáctnosti hádku

Dýmku rozbíti - Pokoj před pronásledováním

Džbán rozbíti - Smrt

Džbán vínem naplněný viděti - Svatba

Džbán vodou naplněný - Neštěstí

Džbán. Ze džbánu nalévati - Nemoc

Džbán. Ze džbánu píti - Neštěstí

Džbánek na pivo porcelánový nebo cínový s okrasami - Veselost

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž