Výklad snů od: H

Habrový strom - Buď opatrným na své věci

Had chce-li tě uštknouti - Nemoc

Had, s hada kůži stáhnouti - Vítězství

Hada mluvit slyšeti - Oklamání

Hada mrtvého viděti - Zisk

Hada na kusy rozsekati - Bohatství

Hada na stromě viděti - Pokuta neb velké oklamání

Hada na své ženě viděti - Porodí syna

Hada přemoci - Zahanbíš své nepřátelé

Hada s korunou viděti - Poklad

Hada svíjejícího se viděti - Žalář

Hada syčet slyšeti - Smíříš se svým přítele

Hada ve vodě viděti - Střez se zlých společností

Hada vidíš-li přes cestu nataženého, tak že nemůžeš jíti - Nemoc a překážka v obchodě

Hádající se ženštiny viděti - Dlouhé mrzutosti

Hádati se, hádka - Nespokojená budoucnost

Hadí maso jísti - Rozmnožení statku

Hady viděti - Nepřízniví nepřátelé

Hájek zelený viděti - Radost

Hájek, v něm se procházeti - Štěstí v lásce

Hajný - Nevěř vše, co ti kdo vypráví

Hák železný, ve zdi zaražený viděti - Budeš okraden

Harfa,s harfou cestovati - Svízele

Harfenistku hrát viděti nebo slyšeti - Milost

Harfenistku obdarovati - Šetři svým jménem budeš je potřebovati

Harfu beze strun viděti - Nemoc

Harfu viděti - Klam

Harlekýna viděti - Následkem dlouhé chvíle ztropíš bláznoství

Harmonika, na ni hráti - Veselost

Havíře viděti - Těžká práce tě čeká,též nemilá návštěva

Havrana kolem hlavy viděti - Tvá neb přítele tvého smrt

Havrana krákat slyšeti - Dobrá novina

Havrana lapiti - Přemůžeš chytrostí svou nepřítele

Havrana lítat viděti - Klevety a neštěstí

Havrana v domě krmiti - Zlé poselství

Havrana zaplašiti - Podvodu neb krádeži cestu zastoupiti

Havraní maso jísti - Nemoc

Havrany na domě viděti - Oheň

Házeti něčím - Budeš zneuctěn společnosti

Hazuku oblékati - Svatba

Hedvábí - Radost

Hedvábí červené viděti - Neštěstí

Hedvábí modré viděti - Škoda

Hedvábí roztrhati - Nabídnutým štěstím opovrhnouti

Hedvábné roucho nalézti - Žalost v rodině

Hedvábné šaty míti a nositi - Blahobytu, kterého si přeješ, dosáhneš

Hedvábné žluté roucho míti - Žárlivost

Hedvábníka pěstovati - Příprava k budoucímu obchodu

Hedvábníka viděti - Věrní přátelé stojí ti na blízku

Hedvábný deštník kupovati - Škoda

Hedvábný šátek na hlavě míti - Pýcha

Hejsek, s ním se obírati - Potupa

Hejtmana viděti - Zneuctění a chudoba

Helmu na hlavu míti - Změna stavu

Herce neb herečku viděti - Dobrodružství

Herolda, hlasatele viděti - Důležité noviny

Heřmánek píti - Zdraví

Hlad míti - Spořivost a pomocí její nabyté jmění

Hlad. Zdá-li se někomu, že by měl hlad a nasytí se - Bohatství dle míry hladu

Hlad.Zdá-li se někomu, že by měl hlad a nemůže se zasytit - Bída

Hlas neznámý slyšeti - Chvála lidí

Hlas pěkný slyšeti - Uvažuj rady přítele

Hlas zamdlený míti - Škoda v domáctnosti

Hlasem libým zpívati - Chvála

Hlasem silným volati o pomoc a dovolati se jí - Bohatství

Hlasného na věži viděti - Očekáváš masrně cizí pomoci

Hlava tvá je-li koňské podobná - Nic dobrého

Hlava tvá velká-li jest - Mírumilovným nepokoj, nemocným velké bolesti, vojínům zaneprázdnění, chudým bohatství, lichváři dobré, knížeti zlé

Hlava uražená neb sťatá - Ztráta dobrého přítele

Hlava, je-li podobná ptačí - Změna stavu

Hlava. Zdá-li se někomu že jest pěkně učesán a sám nad sebou radost má - Znamená že se octne v osobním nebezpečí a pronásledování

Hlava. Zdá-li se někomu že jest pěkně učesán a sám nad sebou radost má - Znamená že se octne v osobním nebezpečí a pronásledování

Hlavatici pěstovati - Obtíže

Hlavatici v kuchyni připravovati neb jísti - Starosti

Hlaveň ručnice neb bambitky viděti - Nebezpečí

Hlavu bez trupu viděti - Znamená Štěstí

Hlavu bílou viděti - Zisk

Hlavu divokého zvířete íti - Vítězství nad tvým nepřítelem

Hlavu holou viděti - Čest

Hlavu jiného míti - Svým nepřátelům pomoci z bídy

Hlavu jinému uraziti - Štěstí vlastbní, neštěstí nepříteli

Hlavu lidskou vidíš-li na psu - Ponížení

Hlavu myješ-li vodou voňavou, kterou ti jiní přinesli, od kteréž voňavky i šat tvůj zapáchá, ty se však za to stydíš - Znamená, že vzdor své a nepřátel svých vůli v hodnosti povýšíš

Hlavu mýti - Osvobození od zlého

Hlavu ostříhanou míti - Zahanbení

Hlavu psí neb oslí v rukou viděti - Služba

Hlavu ptáka nějakého v ruce míti - Chtivost, bažení po vystěhování

Hlavu s dlouhými vlasy míti - Dobré znamení

Hlavu s krátkými vlasy - Zlé znamení

Hlavu s rozčechranými vlasy viděti - Čest

Hlavu stínat viděti - Zmocníš se nebezpečných nepřátel

Hlavu svou holiti - Podvod

Hlavu svou v ruce držeti - Zisk

Hlavu svou vykuřovati - Vidí-li však tě někdo, práce tvá bude chválena a ctněna

Hlavu šedivou viděti - Zármutek

Hlavu uraženou míti - Svoboda, útěcha, též zdraví a trvalé štěstí

Hlavu větší a silnější míti, než jak obyčejně - Štěstí

Hlemýžď, na něm jezditi - Nebudeš-li rychlejším ve svém konání, tvoji nepřátelé tě předejdou

Hlemýždě jísti - Nemoc

Hlemýždě viděti - Věrný sluha jde ti vstříc

Hlína na zamazování kamen - Cesta k značnému bohatství

Hliněné nádobí viděti - Hněv

Hlínou tvář svou mazati - Přívětivost

Hlínu kopati - Velký příjem peněz

Hlínu nebo bláto viděti - Nemoc ale také zisk, však pouze těm, kteří s ní pracují

Hlíza - Nakažlivý podběr

Hluchým býti - Nepoznáš svého štěstí

Hluk slyšeti - Nepřízeň

Hluk tropiti - Mrzutost

Hmoždíř tlouci slyšeti - Zlá pověst

Hmyzu mnoho viděti - Hřích

Hnát zvířete - Špatný obchod

Hnát, hlavní kost nohy člověka - Smrt dítěte

Hněv - Spoléháš se mnoho na své zdraví

Hnidy česati - Nemoc

Hnidy v hlavě míti - Mrzutost

Hnízdo ptačí jakékoliv, v němž se mláďata nalézají - Velká radost domácí

Hnízdo ptačí viděti - Rozmar

Hnojiti zahradu - Bohatství

Hnojné vidle nositi - Užitek ale jen pro hospodáře a hospodyně

Hnojnou jámu obcházeti - Zámožnst

Hnojný brouki - Proměna v domáctnoszi

Hnůj - Lacino

Hnůj na pole vézti - Krádež

Hnůj viděti nebo nakládati - Dlouhou službu máš k očekávání

Hnůj z chleba vytahovati - Zlých nectností se vystříhej

Hnůj, ve hnoji se váleti - Veselé časy

Hňup (ryba) - Tvá hloupost ti uškodí

Hoblík - Své štěstí stejnoměrně zužitkuješ

Hodinář - Obdržíš namáhavou práci

Hodinové ručičky viděti neb s nimi točiti - Nepokoj v rodině

Hodiny bít slyšeti - Změna

Hodiny ve světnici viděti - Ztráta

Hocha viděti - Veselost

Hokynářku viděti - Střez se lidských klevet

Holiče viděti, s ním mluviti - Škoda

Holiti svou bradu - Radost

Holoubata jísti - Úleva v nemoci, též zlepšení postavení

Holoubata vybírati - Dostaneš vzácné hosti

Holub uletí-li - Rorloučení

Holuba bílého viděti - Štěstí do domu

Holuba chytnouti - Brzké ženění nebo vdávání

Holuba viděti - Svatba

Holubí maso jísti - Zdraví

Holubník vysoký viděti - Brzká svatba

Holubů mnoho viděti - Bohatství

Holuby se líbat viděti - Láska

Homolky z tvarohu jísti - Mrzutost

Honáka viděti - Žalost

Honba na zvěř. Na honbu jíti - Obžaloba

Honba. Na honbě zvěř propásti - Svými pokusy propadneš, namáhání tvé je marné, zanech všeho

Honba.Na honbě býti - Touha po ženění, nebezpečí

Honícího psa viděti - Nabytí cizího statku

Hora. Na horu jíti - Starost

Hora. S hůry dolů jíti - Čelí k nepříležitostem

Hornictví - Mnoho práce a málo peněz

Horníka viděti - Nemilá návštěva

Horu bořit se viděti - Žalost, smutek

Horu viděti - Čest

Horu zelenou neb ratolestmi pokrytou viděti - Hohnost vína

Hořčici jísti - Smutek s pláčem

Hořčičné zrno nalézti - Žalost

Hospodařiti - Brzký hněv

Hospodařiti a práce žádného prospěchu nedocíliti - Nebezpečí

Hospodský, hospodská - Povážlivé stáří

Hospodu, venkovskou viděi - Hádka,nestřídmost

Hosta v domě míti - Závist

Hostem býti - Hlad

Hosti dostati - Drahé časy , závist

Hostina - Přepjatost, přebytek

Hostinec viděti - Návštěva

Houbou mycí se mýti - Pomluva

Houby jísti - Marné očekávání nějaké radosti

Houby v lese sbírati - Uchýlení se s pravé cesty

Houpací kůň - Příchylnost k dětem

Houpací sesli kupovati - Pohodlné stáří tě očekává

Houpačka - Pálí tě dobré bydlo

Housenky vidět, lésti - Krádež

Housera jísti - Statek

Housera štípajícího viděti - Nebezpečný nepřítel

Housera viděti - Dobrého čeledína

Housle viděti - Vada

Housle. Na housle hráti - Domácí zármutek

Housle. Zdá-li se že na housle hráti slyšíš - Svornost

Houštím se prodírati - Štěstí, radost

Hovězí maso jísti - Dobrou radu si vždy předlož

Hovnem se mazati - Budeš potupen

Hovno člověčí - Neštěstí

Hovno jísti - Nebezpečná nemoc

Hovno nalézti - Zklamání

Hrabati na louce - Touha po štěstí

Hrabě nebo hraběnka, s nimi mluviti - Snížení stavu, také vězení

Hrábě, hroziti nimi - Před časem se protivníka zmocníš, který hledí tobě škoditi

Hračky - Zábava a radost

Hrad dobýti - Pomoc v nouzi

Hrad starý viděti - Zapomenuté události přijdou ti na mysl

Hrad viděti - Nenadějný dar

Hrad. Do hradu vcházeti - Zármutek a velké lži

Hradby kolem hradu viděti - Dobrodružství

Hrách kupovati - Starosti

Hrách prodávati - Přírůstek na statku

Hrách rostoucí viděti - Dobrá pověst

Hrách sázeti - Velká starost

Hrách syrový jísti - Neduh

Hrách trhati - Klam, podvod

Hrách viděti - Nemoc

Hrách zelený viděti - Radost

Hrách.Zdá-li se ti, že vařený hrách jíš - V krátkosti uzavřeš nějaký obchod

Hrachovinu trhati - Pomluva

Hrachovinu zelené viděti - Potěšení

Hranici dříví hořeti viděti - Křiky

Hranici dříví viděti - Ukončení tvých bolestí

Hranostajový kožih míti - Falešný přítel

Hrany zvoniti - Smutek

Hráti si s babou - Starost

Hráti si s dětmi - Domácí štěstí

Hráti si s panou - Zármutek

Hráti v karty - Mrzutost

Hráti v kostky - Ztráta v majetku

Hráti v kuželky - Škoda

Hráti v loterii - Obdržíš zřídka potěšitelnou zprávu

Hráz u rybníka - Štěstí tvé je nestálé

Hrazda, na ní se houpati - Nebezpečí

Hrazda. Na hrazdě visuté komedianta neb komediantku viděti - Nedůvěra,těž ztráta

Hrb viděti - Štěstí

Hrbatého člověka viděti nebo s ním mluviti - Obdržíš mnoho peněz

Hrbatým býti - Tvé štěstí jde rychle za tebou

Hrdlička - Věrnost manželská

Hrdličku cukrovat slyšeti - Milostný dopis nebo vzkázání

Hrdličku míti nebo pěstovati - Smíření v lásce

Hrdlo podřezané míti - Ztráta

Hrnčíš - Smrt a neštěstí

Hrnec - Nepříjemná věc

Hrnec noční - Pohodlná budoucnost tě nemine

Hrob Boží viděti - Vysvobození od bolesti

Hrob kopati - Nenadálé dědictví

Hrob viděti - Brzká smrt

Hrobař,s ním mluviti - Podloudnické dědictví

Hrobaře viděti - Návštěva lékaře

Hrobě ležeti - Škoda a neštěstí

Hrobku stavěti - Nemoc, nouze

Hrobní nápis čísti - Velké soužení tě očekává

Hroby navštěvovati - Smutné zprávy

Hrom, udeří-li do tebe - Žalost

Hromobití a blýskání, neudeří-li - Smíření s nepřítelem

Hromobití slyšeti - Dobré poselství

Hroudu viděti - Smrt přítele

Hrozinky jísti - Láska

Hrozny černé - Ztráta

Hrozny shnilé jísti - Nesnadno svou úlohu skončíč

Hrozny viděti - Čest a požehnání

Hrozny vína bílé trhati - Velký užitek

Hrozny vína jísti - Hojný výdělek

Hrozny zralé sbírati - Hody

Hru jakoukoliv viděti - Smrt nebo velká nemoc

Hrušku měkkou jísti - Štěstí a velké bohatství k očekávání

Hrušky časné jísti - Radost a veselost

Hrušky drsné a pozdní viděti nebo jísti - Zármutek

Hrušky nezralé jísti - Nemoc

Hrušky plané jísti - Klam

Hrušky sladké jísti - Zisk

Hrušky zralé trhati - Veselost

Hrůzou se třásti - Nemoc krátká ale nemilá

Hrůzu míti - Přítel lstivý

Hřbet ohnutý míti - Jsi bez příčiny podlízavým

Hřbitov otevřený viděti - Brzké shledání s přátely

Hřebce bílého viděti - Falešný přátel nalézá se ve tvé společnosti

Hřebce černého - Neštěstí

Hřebce s hříbětem viděti - Ovdovíš

Hřebce s kobylou viděti - Svatba ve známosti

Hřeben nalézti - Neštěstí a velká starost

Hřebenář - Velké obtíže v obchodě tě čekají

Hřebenatku viděti - Hněv a milou, též pomluvy a klepy

Hřebík zaražený viděti - Domácí nepokoj

Hřeblo nebo pohrabáč na uhlí - Svár

Hříbě běhat viděti - Šťastné manželství

Hříbě míti, na něm jezditi - Pro samý spěch nedosáhneš nikdy cíle

Hubičku od mladé ženštiny dostati - Štěstí a bohatství

Hubičku od staré báby dostati - Dlouhé mrzutosti

Hubu bolavou míti - Velké nepříjemnosti

Hubu plnou míti - Blahobyt

Hubu plnou míti - Blahobyt

Hubu velkou míti - Nepokoj

Hudbu se zpěvem slyšeti - Útěcha v nesnázi

Hudebníka viděti, který hudební nástroj nese - Pozvání

Hůl dlouhou míti - Putování

Hůl. O holi choditi - Nebezpečná nemoc

Husara líbati - Nepřátelství

Husara viděti - Beztarostná chvíle pro milence však zlé znamení

Husarem býti - Štěstí v lásce

Husí peří dráti neb oškubávati - Klevety

Husu jísti - Dobrý užitek

Husu lítat viděti - Cesta za dědictvím

Husu péci - Radost

Husy na vodě plout viděti - Daleká cesta

Husy v domě chovati - Dobré zanmení

Husy viděti - Čest

Husy zaříznouti - Brzké dědictví

Husy ztratiti - Domácí zármutek

Hutě skleněné - Klevety, zlou babou snesené, přivedou tě do rozpaků

Hutě železné viděti - Opilství

Hutníka viděti - Nemilá návštěva

Hvězdáře viděti - Čest a chvála

Hvězdou se zdobiti - Povýšení

Hvězdu červenou viděti - Neštěstí

Hvězdu padnout viděti - Zármutek

Hvězdu šlapati - Upadneš v nemilost u svých představených

Hvězdu vlasatici (kometa) viděti - Nepokoj, úzkost

Hvězdy na nebi, jasné - Rozkoš

Hvězdy zasmušilé - Smutek

Hvozdem se prodírati - Škoda

Hyacint v květu viděti - Láska

Hyenou napaden býti - Nepřátelé tě ohrožují

Hyenu divokou viděti - Jistá škoda

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž