Výklad snů od: O

Obcování špatné míti - Nouze

Občanem býti - Velká snaha a práce

Občerstvení jídlem a pití - Nenadějný dar

Obdarovati někoho - Vyhlídka na dobré příjmy

Obec - Budeš mít hádku

Obecná kuchyně - Chudoba

Oběd - Buď střídmým v požívání

Obehráti někoho v kartách - Hádky

Obejmut býti od neznámího - Štěstí

Oběsiti se - Nemoc

Oběšeného viděti - Obohacení

Oběšeným se viděti -

Obět - Blahobyt

Obětovati se - V podniku svém budeš šťastný a docílíš velkého bohatství

Obchod vésti - Máš s namáháním co bojovati

Obchodníkem býti - Musíš se svému osudu poddati

Obilí kupovati - Nepokoj

Obilí prodávati - Štěstí

Obilí sekati - Dobré

Obilí síti na poli - Škoda v domě

Obilí zelené viděti - Veselost

Obírati se kostmi umrlce - Potěšení

Objímati dobrého přítele - Mrzutost

Objímati milenku - Svobodnému štěstí v lásce, ženatému mrzutost v manželstvíObohacení

Objímati svého otce nebo matku - Láska

Oblaka bouřlivá viděti - Strach a hrůza před nebezpečím

Oblaka černá viděti - Zármutek

Oblaka červená viděti - Dobré poselství

Oblaka jasná viděti - Marný strach

Oblaka otevřená viděti - Hněv boží

Oblečen pěkně býti - Povýšení

Oblek skvostný míti - Povýšení

Oblek skvostný na dítěti viděti - Marnost

Obležení vojenské viděti - Čest městu

Obličej bez nosu nebo bledý viděti - Smrt

Obličej krásné paní viděti - Radost, zábava

Obličej náramně velký spatřiti - Milost

Obličej svůj krásný viděti - Těžké trampoty tě očekávají

Obličej svůj žlutý viděti - Blízká smrt

Obligaci míti - Bohatství spojeno s nebezpečím

Oblouk - Vysokomyslnost přijde před pádem

Obludu viděti - Střez se zlého

Obnaženým býti na těle - Čestné místo

Obočí černé - Štěstí

Obočí malé - Mrzutost

Obočí velké - Radost

Obohaceným býti - Chudoba

Oboiek míti - Nepříjemnosti

Obora - Neočekávaný výsledek

Obra viděti - Nepřítel hledí ti uškodit

Obraz dělati - Dobrý sňatek

Obraz Kristův viděti - Radost

Obraz mrtvého člověka viděti - Jeden z tvých příbuzných v krátkosti zemře

Obraz svatých viděti - Naděje na lepší časy

Obrazárna, v ní býti - Velká čest

Obrazy líbati a zbožňovati - Pokuta

Obrazy malovat viděti - Zisk

Obrazy na stěně viset viděti - Škoda

Obrazy věšeti - Nečest

Obrazy vyřezávati - Dobré

Obrok koním dávati - Cesta

Obršta v uniformě viděti - Čest

Obruba - Dobré

Obruč bednářská - Neštěstí

Obřady vykonávati - Práce

Obuv, střevíce a boty - Cesta

Obuvníka potkati - Vydání

Obvazek nositi - Štěstí

Obydlí viděti - V krátkosti budeš míti dobré přátelé

Obyvatel - Pokojní dnové

Obžerství - Pomluvy

Obžínky slaviti - Návštěva

Ocas dlouhé viděti - Dlouhý věk

Ocet píti - Nemoc

Oči bolavé - Dobrý obchod

Oči bystré míti - Blahobyt

Oči černé - Bída

Oči červené - Neduh

Oči modré - Radost

Oči šilhavé - Nedostatek peněz

Oči velké míti - Bohatství a štěstí

Očistec. V očistci býti neb ho viděti - Trápení

Oční zub vytrhnouti - Ztráta v rodině

Odboj krotiti - Nesnáze

Odepírati něco - Žal

Oděv velmi široký, dají-li ti jiní - Zdraví

Oděv bílý viděti - Štěstí

Oděv černý - Bída

Oděv červený - Hněv

Oděv hnědý - Mnoho práce

Oděv hnědý na někom viděti - Čest

Oděv modrý oblékati - Smělost

Oděv na někom tuze velký viděti - Starost tě očekává

Oděv nový obléknouti - Budeš starostí zbaven

Oděv práti - Myšlenky tvé se vyplní

Oděv se zeleného sukna - Dobrá naděje

Oděv šíti - Podezření

Oděv špinavý nositi - Nadávky

Oděv z drahé látky - Pýcha

Oděv zlatem vyšívaný nositi - Ctiplná věc tě očekává

Oděv žlutý oblékati - Nemoc, nepříjemná věc

Odevzdati něco vrchnosti - Starost

Odchod vojska - Štěstí v obchodu

Odjeti z domu - Změna

Odkoupiti něco - Zármutek a mrzutost

Odliv moře pozorovati - Zisk, dědictví

Odměniti někoho - Přátelé hledí pro tebe dobře

Odměřiti něco - Velký zisk

Odpad vody - Nebezpečí tvé cílí ku konci

Odpadky viděti - Štěstí

Odpočinutí - Odebrati se na odpočinek, pronásledování

Odpoledne - Hleď dále ku svému životu

Odpustiti něco někomu - Dobré

Odsouzeného k smrti viděti - Starost

Odvázati něco - Vynasnažení

Oharek neb opálené dřevo nositi - Neštěstí

Ohavou napaden býti - Upadneš v nebezpečí

Ohavu viděti - Střez se zlého

Oheň dělati, zatápěti - Tvá píle se odmění

Oheň na střeše viděti - Hádky a sváry

Oheň pekelný - Žalost

Oheň soptící ze skály - Změna v žití

Oheň ulejvati - Smíření s nepřátely

Oheň z daleka spatřiti - Láska

Oheň z ručnice - Neduh

Oheň. Není-li oheň příliš velký, ale jasný bez kouře - Mnoho statků

Oheň. Zdá-li se , že ti oheň v kamnech uhasl - Chudoba

Ohlasu naslouchati - Klepy

Ohlávku nositi - Ženění

Ohněm spálen býti - Škoda

Ohnivá koule - Válka a mor

Ohnivé kleště - Starost

Ohnivou záři viděti - Budeš zachráněn od škody

Ohnivý sloup - Neštěstí

Ohňostroj vypalovati - Sláva

Ohoblovati něco - Dlouhý život

Ohradu stavěti - Překážky

Okap, pod ním státi - Hojná žeň

Okenice - Vydatné podnikání

Okna malá - Nezdar

Okna, jsou-li velká - Dobré pořízení

Okno rozbíti - Nešťastné dny ti nastanou

Oko, stojí-li jinak, než jak se patří - Proklínání od jiných slyšeti

Oko. Zdá-li se někomu, že ztratil oko - Jest on, nebo některé z jeho dětí v nebezpečí života

Oko. Zdá-li se, že na čele oko roste - Ztráta zraku

Okopávati okurky nebo jinou zeleninu - Blahobytem budeš zasypán

Okov u studny viděti - Žalost

Okovy na rukou neb nohou míti - Štěstí

Okurky jísti - Hanba

Okurky viděti - Horoucí láska

Olej jinému vzíti - Škoda

Olej lisovat - Nedůvěra tvých přátel

Olej píti - Neduživost

Olej, s ním zacházeti neb se mazati - Nemoc

Olejkář - Tvým nepřátelům budeš dobrým

Olejovou ratolest nositi - Svornost

Olejový strom viděti - Něžnost

Oliva strom - Spokojení

Olivové ovoce jísti - Smíření s nepřátely

Oloupen býti - Nemoc přítele

Olovo, olůvko - Pohodlí

Olše - Tichá budoucnost

Oltář, pěkně okrášlený viděti - Radost

Olůvko za uchem nositi - Dobrá zpráva

Omáčka k jídlu - Zbytečná starost

Omráčen býti - Přijdeš v rozpaky stran svého jmění

Onemocněti - Smutek, vězení

Opálka neb pletenka jakákoli - Soudy a pře

Opařenina, opařiti se na těle vařící vodou - Zisk a jmění

Opasek ženský neb pás na peníze - Ztráta

Opata viděti - Zpověď

Opatrným býti - Máš mnoho nepřátel

Operní dům nebo operního domu pokladna -

Operu slyšeti - Podpora v nouzi

Opic mnoho viděti - Nepřátelé, kteří ti chtějí škoditi

Opici mluvit slyšeti - Podvod

Opici tančit viděti - Dobrý kup

Opici viděti - Velká nemoc, ale též štěstí v lásce

Opici zabíti - Přemůžeš nepřítele

Opičí mléko píti - Nezhojitelná rána

Opičit se po někom - Nevysmívej se jiným, když máš sám sebou co dělat

Opilý člověk - Tvé jmění se rozmnoží

Opium píti - Jsi lehokomyslným ve svém konání

Oplatky jísti - Hádka

Oplatky péci - Dopis

Opovrhnouti někým - Ctižádostivost

Opovrhnouti někým - Ctižádostivost

Oprať, oprátka nebo provaz - Panstvo

Opuka lámati - Lehké nabytí jmění, též nestálost v předsevzetí

Oráče viděti - Mrzutost

Oráčem býti - Nabudeš nenadálého jmění

Orati pole - Štěstí v ucházení se o nevěstu, též mrzutost a nemoc

Orla bílého viděti - Radost

Orla cisařského viděti - Čest

Orla chytnouti - Zlost a vztek

Orla lítat viděti - Užitek

Orla míti - Čest a zisk

Orla na hlavě viděti - Netěstí a smrt

Orla sedět viděti - Smrt velkých pánů

Orla zastřeliti - Ztráta n ajmění

Ornát oblékati - Smrt

Ortel smrti slyšeti - Neštěstí

Ořechové jádro malé viděti - Těžkost a starost

Ořechový strom s ovocem viděti - Hádka

Ořechy oloupané jísti - Zlému předejíti, též nepřízeň

Ořešník v ruce držeti - Spokojenost a dobrá nálada

Osel, na něm jezditi - HanbaNešOprať, oprátka, nebo provaz

Osel,na něj nakládati - Práce

Osení bujné viděti - Dar

Osidí vařiti - Starost

Osidlo klásti - Hanba

Osla bíti - Dobré

Osla chytiti - Zisk

Osla koupiti nebo hnáti - Nepokoj

Osla viděti - Starost

Oslák - Nesnadné cestování

Oslici samotnou viděti - Opuštěnost přátel

Osličí mléko píti - Blahodárnost a panstvo

Oslů mnoho viděti - Štěstí

Ospalým býti - Nedbalost při práci přivede tě na mizinu

Osrdí jísti - Smrt dítěte

Osrdí viděti - Nemoc

Osrdí viděti - Nenoc

Ostatky svatých líbati - Zpráva

Ostrov viděti - Smrt blízkého přítele

Ostruhy nositi - Marnivost, ješitnost

Ostruhy připínati - Konec obchodu učiniti

Ostruhy stříbrné míti - Bohatství

Ostříhanou hlavu míti - Zahanbení

Ostřiti něco - Mrzutost

Ostříže střeliti - Štěstí

Osudí viděti - Smutek

Osvětlení velké viděti - Zábava

Osvětlení velké viděti - Zábava

Ošiditi někoho neb ošizen býti - Podvod odhaliti

Ošklivost před něčím míti - Churavost

Oštěp lámati - Zrušení přátelství

Otce těžce nemocného viděti - Zármutek

Otce viděti - Štěstí

Otce zemřít viděti - Hanba

Otcem býti - Ženění

Otcovská vražda - Neštěstí

Otče náš, se modliti - Ctnost a zbožnost

Otčinu svou viděti - Užitek

Otec a děti pospolu - Radost v rodině

Oteklinu na těle míti - Starost o dědictví

Otep svázané slámy nebo čehokoli - Zbytečné závazky

Otisknouti knihu neb obraz - Zármutek a úzkost

Otloukati něco - Tvé jmění se ztenčí

Otráviti někoho - Proces

Otráviti se - Neštěstí

Otroka neb otrokem se viděti - Střez se zlých společností

Otvírati mrtvého - Odhalení tajemství

Oučet vydávati nebo přehlížeti - Starost

Oud ( Úd ) ztratiti - Potupa

Oud (Úd ) velký viděti - Důstojenství

Oud (Úd) blátem zamazaný míti - Zlá pověst

Oud (Úd) mužského nebo ženského pohlaví viděti - Klam

Oud (Úd) svůj vyřezaný viděti - Smrt

Oud (Úd) těla jakýkoli hořet viděti - Nemoc přítele

Oud (Úd) tenký a dlouhý viděti - Ztráta ve zboží

Oudolí (Údolí) zarostlé velkou travou nebo bahnité - Nemoc

Oudy ( Údy ) své silné cítiti - Dobří přátelé

Oudy ( Údy ) své zemdlené míti - Nemoc

Ouhor zoraný neb ladem ležící - Škoda

Ouhoře ( Úhoře) jísti neb viděti - Klevety

Ouhoře (Úhoře) chytnouti - Štěstí

Ouhoře (Úhoře) ve vodě plovoucího viděti - Cestování

Ouhrabky ve stodole neb jiné shrabovati - Nedůvěra

Oul (Úl) plný včel viděti - Úroda

Oulisnost (Úlisnost) tvého přítele - Buď opatrným

Oumysl (Úmysl) zlý míti - Nespokojenost

Ouřad (Úřad) obdržeti - Čest

Ouřadní (Úřadní) písař - Pronásledování od tvého nepřítele

Ouředníka ( Ouředníka) viděti - Mrzutost

Outěk ( Útěk) viděti - Vyplnění tvých přání

Outlého člověka viděti - Nevěra v manželství, též škoda

Outraru (Útratu) velkou činiti - Mrzutost

Ouzkost (Úzkost) neb tesknost na srdci - Neštěstí

Ovci jdoucí viděti - Najdeš dobrého přítele

Ovci míti nebo viděti - Hojný výdělek

Ovci pásti - Užitek v domácnosti

Ovci stříhati - Ztráta jmění

Ovčáckou hůl nalézti - Překažená svtaba

Ovčáckou píšťalu viděti neb slyšeti - Nouze

Ovčáka nebo ovčačku viděti - Zisk

Ovčí stádo viděti - Bohatství

Ovčí vlnu viděti - Překážky

Ovčinec - Trpělivost přinese ti užitku

Oves drůbeží házeti - Škoda u dětí

Oves mlátiti - Dobrý obchod

Oves rozsívati - Užitek v obchodu

Oves viděti - Chudoba

Ovoce jísti - Dlouhý život

Ovoce na stromě viděti - Nemoc

Ovoce na stromu česat viděti - Užitek

Ovoce nezralé jísti - Změna

Ovoce prodávati - Zkáza

Ovocná zahrada, v ní se procházeti - Zlé

Ovocný strom, hnojem kořeny pokrýti - Znamená sílu tvého těla, žiješ-li střídmě

Ovocných stromů velkou řadu viděti - Jest veselý život

Oznamovati prodej něčeho - Urážka

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž