Výklad snů od: M

Macechu mrtvou viděti - Zisk

Magnetem si pohrávati - Dobrá zvěst

Majetek velký míti - Ztráta

Majora viděti - Manželská radost

Mák bílý viděti - Nečest, netrpělivost

Mák červený viděti - Velká radost tě očekává

Mák obdržeti - Upokojení tvých žádostí

Mák suchý viděti - Starost

Mák trhati - Velká radost v rodině

Mák zelený viděti - Brzká svatba k očekávání

Malá ptáčata viděti - Svoboda a beztarostnost

Malého anděla sochu viděti - Dobré

Malíček u ruky nebo nohy si ulomiti - Hádka

Malíře pokoje, neb obrazy malujícího viděti - Potěšení

Malomocného viděti nebo s ním obcovati - Nemoc přítele

Malomocnost - Úmrtí

Malomocným býti - Starost o vezdejší věcí

Malované obrazy viděti - Úzkost

Malovaný pokoj - Pýcha

Malovati bez barev - Nevraživost přátel

Malovati sám něco - Nehoda

Maltu dělati - Přítele získáš

Malvaz píti - Vyplnění tvých přání

Malý domek míti - Jest tichá radost a spokojenost

Malý obchod vésti - Zrazen a pronásledovaným budeš

Malým býti - Budeš povýšen a šťasten

Mandele na poli viděti - Hojná úroda

Mandl k válení prádla viděti - Dopátráš se tajemství

Mandle jísti - Nepokoj a hádka

Mandlový strom viděti - Ztratíš své nejmilejší

Manželku svou bíti - Sváry v manželství

Manželku těhotnou viděti - Milost a odpuštěný

Manželku zemříti viděti - Vyplnění tvých přání

Manželský sňatek - Je-li dobrý , neštěstí, je-li zlý radost

Mapu rozvinutou míti, v ní studovati - Cestování

Marcipán od perníkáře kupovati nebo jísti - Podvod v domácích záležitostech

Markraběte viděti nebo s ním ve společnosti býti - Vysokomyslnost ti škodí

Marnotrapníkem býti - Ztráta jmění

Maršálka viděti, s ním mluviti - Bohatství

Máry před domem viděti - Úmrtí

Máslo jísti - Tvé přání se v krátkosti vyplní

Máslo kupovati nebo prodávati - Štěstí v obchodu

Máslo tlouci - Rozmnožení statku

Másnici viděti - Nevrlost

Maso jísti - Nemoc

Maso kupovati - Výhra ve hře

Maso syrové jísti - Úmrtí

Maso vařiti nebo smažiti - Požehnání

Maso z drůbeže jísti - Užitek

Masopust slaviti - Chudoba a smutek tě očekávají

Masť dělati - Utrpení

Masť k hojení ran nebo bolesti - Nepokojsplní

Mastiti - Značí lásku

Mastiti hlavu olejem - Starost

Mastiti tělo své - Nemoc

Mašinu jakoukoli viděti - Užitek, též blaho

Maškarádu viděti - Úklad

Maškarní ples, na něm býti - Klam

Mašle kupovati - Návštěva

Mateřídouška - Dobrá naděje

Matku modlící a na kolenou klečící viděti - Zlepšení poměrů

Matku plakat viděti - Neštěstí

Matku svou bláznit viděti - Brzká smrt

Matku svou zabíti nebo jí zneuctívati - Skrze šarvátku do nemilého postavení přijdeš

Matku umrlou viděti - Radost

Maz dělati - Prospěch

Mazadlo na boty viděti nebo boty mazato - Cesta

Mazanec jísti - Dlouhé zdraví

Mdloba, někoho padnout viděti - Od neznámích dobrodiní obdržeti

Meč držeti - Světská hodnost

Meč jinému dáti - Něco ztratíš

Meč ohnivý na nebi viděti - Trest

Meč rezavý z pochvy vytáhnouti - Škoda

Meč zlomiti - Všetečná smělost

Meč zrzavý nésti - Nenávist

Meč ztracený opět nalézti - Následuj dobrého přítele

Mečem někoho zabíti - Smrt přítele

Mečíř - Kuplířství, svůdnictví

Měď - Máš nevyplněné přání

Med jísti - Krátká radost

Med z úlu vybírati - Hojná úroda

Měděné nádoby viděti - Marné naděje

Mědirytec - Nouze

Medvěd. Chytne-li tě medvěd - Znamená to pronásledování, kterému snadno ujdeš

Medvěd. S medvědem zápasiti - Nebezpečí

Medvěda tančit viděti - Hádka svár

Medvěda v dáli viděti - Chytré a zlé pomluvy

Medvěda viděti - Utrhání na cti

Medvědí maso jísti - Nemoc

Medvědí mléko píti - Závist

Medvědů více viděti - Zlé pomluvy

Měch kovářský - Bez přičinění není užitku

Měch malý - Nepokoj

Mech na střeše viděti - Žalost

Mech sbírati - Prostořekost

Mech v lese viděti - Chudoba

Měch velký - Dobré poselství

Měchem foukati - Mrzutost

Měchýř z vepřového dobytka - Nedostatek

Mejdlem se mydliti - Nabydeš cti

Mejdlo kupovati - Škoda na zboží

Melisa - Nepořádek

Melisa - Nepořádek

Melouny jísti - Marná snaha, nemocným uzdravení

Melouny v zahradě viděti nebo trhati - Škoda na majetku

Meruňku jísti - Zdravi a spokojenost

Meruzalku pěstiti - Bída

Měřiti cokoliv - Veselé poselství

Měsíc nový viděti - Proměna

Měsíc s nebe spadnout viděti - Ztráta

Měsíc, je-li zasmušilý - Smutek a neštěstí na vodě i na zem

Měsíc, svítí-li jasně - Vysoká čest

Měsíc. Do měsíce cestovati - Nevyplněné přání

Měsíc. Při jasném měsíčku na lavici se milovati - Blažená hodinka

Měsíce čtvrt - Poloviční štěstí

Měsíce zatmění - Máš špatný zprávy k očekávání

Měsíců více viděti - Hojná rodina

Městem cestovati - Velká starost

Město viděti - Štěstí

Městskou stráž viděti - Oplétání s úřady

Městský rada - Dosáhneš svého cíle jen zvolna

Městský soudce - Nepřipusť k rozrpři

Měšec neb pytlík na peníze - Chudoba

Metla. Někoho bíti metlou - Klevety

Metlu viděti - Nevěrnost tvývh milých

Meze vyměřovati - Proměna

Mezek. Na mezku jezditi - Čest

Mezka krmiti - Cesta

Mezka viděti - Lenost tvých nepřátel

Míč k hraní - Smilství, cizoložnictví

Mihule jísti - Nebezpečenství

Milenec nebo milenka - Dostaveníčko míti, příjemné

Milimetrem měřiti - Nekonečnost

Milní sloup viděti - Cest

Milostný dopis obdržeti - Nepokoj

Milostný dopis psáti - Strijíš úklady, jež se ti špatně povedou

Milovati někoho - Čest

Milovnici hezkou a bohatou dostati - Otcova smrt

Milovníka míti - Buď prozřetelným v jednání

Minci falešnou míti - Potupa

Minci měděnou míti - Velké štěstí

Minci zlatou neb stříbrnou míti - Neštěstí

Ministra viděti - Krátká doba tvého štěstí

Ministranta viděti - Ty máš málo dobrých přátel

Míny nebo podkopy dělati - Nebezpečí

Mísiti chléb - Hašteření

Mistra svého viděti - Dobré znamení pro každého

Mísu stříbrnou míti - Chvála

Mišpule jísti - Pozvání

Míza stromová - Žárlivost

Mladíka viděti - Velké namáhání tě očekává

Mládka viděti - Lež ti všude překáží

Mladý. Zdá-li se někomu, že vypadá mladý - Čelí to k vysokému stář

Mladým se státi - Zlá věc tě potká

Mlat, mlatec - Námaha

Mlátiti obilí - Budeš míti mnoho starostí

Mláto jísti - Bída

Mlejnek na kávu viděti - Všelijaké mrzutosti

Mlékařka - Klevety

Mléko - Blahobyt

Mléko dojiti - Užitek

Mléko jísti nebo píti - Radost

Mléko. Zdá-li se nově vdané paní, že má prsa plná mléka - Je těhotnou a šťastně porodí. Je-li to stará paní, mnoho peněz

Mlha, stoupá-li do výše - Zlá vůle

Mlsati - Ztráta dobrých přátel

Mluviti k někomu ve spaní - Šťastné manželství

Mluviti s hovadem - Ponížení

Mluviti se stromem - Bohatství

Mlýn viděti - Zamilovanému lásku, jiným nemoc

Mlýn, do mlýna jeti - Očekává tě důležitá cesta

Mlýn. Ve mlýně mlýti - Starost

Mlynáře zaháleti viděti - Drahota

Mlynářského pacholka pracovat viděti - Podvod

Mlýnské kolo. Dostati se mezi kola - Velké nebezpečí

Mlýnský kámen viděti, je-li přeražený - Brzká smrt

Mnich - Spokojenost a tichý život

Mnichem se viděti - Zármutek

Mnichů více viděti - Závist, neplecha, s nimi obcovati, znamená důvěru sám k sobě ztratiti

Mnichy při průvodu viděti - Falešnou ctižádost míti

Mnichy zpívat slyšeti - Nemoc v rodině

Moč - Radost

Moč píti - Do zbytečných vydání přijíti

Modlám se klanět - Ošemetnost, pohoršení

Modli ti se - Splněné přání

Modlící knihu míti - Útěcha

Modřín sázeti - Úzkost

Mokrým býti - Zármutek

Moly v šatech míti - Přítel tvůj jest pochlebníkem

Moly z mouky vybírati - Bída

Monstranci viděti - Požehnání a pokoj

Mor - Střez se nestřídmosti

Morče honiti nebo vůbec viděti - Veselost

Moruše jísti neb morušový strom viděti - Úrodnost a přebytek

Moře bouřlivé - Nebezpečí života

Moře kalné viděti - Ztráta na jmění

Moře modré s málo vlnami viděti - Radost a štěstí v obchodu

Moře tiché - Překážka

Moře viděti - Zisk

Moře. Do moře padnoputi - Starost, velká škoda

Moře. Po moři jeti - Blahobyt

Moře. V moři se koupati - Nemoc

Mořské prase viděti - Nenávist

Mořské ryby jísti - Výhra

Mořského raka viděti - Svatba

Mořskou kočku viděti - Podvod

Mořskou vodu píti, je-li čistá - Potěšení

Mosaz - Štěstí v hospodářství

Mosazné náčiní viděti - Podvod zlých lidí vypátrati

Mosaznou pánev míti - Služce čistotu a panstvu rozmnožení jmění

Mosazný drát ohýbati - S umělci se seznámíš

Mosazný plech stříhat viděti - Od krásnýho záměru se uchýliti

Most dřevěný viděti - Bezpečnost, také čest

Most rozbořený - Odpor

Most stavěti - Dobrý obchod

Most velký a silný viděti - Podpora

Most. Na mostě upadnouti - Překážka v obchodě

Most. Po mostě choditi - Nebezpečí

Mošna ruční, z rákosu pletená - Lakomí příbuzní

Mošt vinný, jablečný píti - Namáhání

Motáka viděti nebo sním zacházeti - Hloupost

Motyka ku kopání - Dobrá budoucnost

Motýla lítat viděti - Nestálost

Motýla viděti - Nejistota tvých domněnek, nevěrnost a neřest

Mouchu velkou viděti nebo jí honiti - Zisk

Mouchy - Změna

Mouchy bíti - Hněv

Mouchy chytati - Nemoc

Mouka - Dobrá strava

Mouku kupovati - Statek

Mouku mlýti nebo přesýpati - Škoda přítele

Mouřenín , s ním mluviti nebo mu lichotiti - Smíření s nepřítelem

Mouřenína koupat se viděti - Zvláštní příklad tě očekává

Mouřenína viděti - Darmo se o něco nacházíš

Mozek - Hloupými lidmi budeš obtěžován

Mozol na ruce od hmotné práce míti - Blahobyt

Moždíř viděti - Neopovrhuj svým štěstím

Mračna jasná - Radost

Mračna pošmourná - Omyl

Mrak černý viděti - Smutek

Mrak jasný, bílý - Lichva

Mramor lámati - Svízel

Mramorový sloup viděti - Rozepře

Mravence viděti - Střez se před svým nepřítelem

Mravenci - Zisk v obchodě

Mravenci poštípán býti - Starost

Mravenčí kopeček viděti - Je-li, dobrý užitek

Mravům někoho učiti - Svár, šarvátka

Mráz času zimního ve snu viděti - Bolesti tě očekávají

Mráz v létě viděti - Ztráta

Mražené jísti - Štěstí

Mrchu viděti - Vyhlídka na lepší časy

Mrkev jísti - Zdraví

Mrkev strouhati - Mnoho nepřátel

Mrtvé na bojišti viděti - Smutek

Mrtvé zakopávati - Vykonávání poviností

Mrtvého člověka viděti - Veselost

Mrtvého mluvit slyšeti - Štěstí

Mrtvého nositi - Smutné noviny

Mrtvého oblékati - Smrt přítele

Mrtvého vstávat viděti - Radost

Mrtvého zdvíhati - Dědictví

Mrtvému něco hráti - Smutek

Mrtvému roucho dávati - Velká škoda

Mrtvý. Po mrtvém šlapati - Smrt přítele

Mrtvým býti a opět oživnouti - Čest

Mrzutost míti - Nepříjemné zprávy obdržíš

Mříže viděti - Výstraha

Mše. Na mši jíti - Čest a radost

Mši sloužiti - Obdarování

Mučírna - Nešťastná láska

Mučiti jiné - Nepohodnutí

Muchomůrky sbírati - Spokojenost

Můru v noci při světle honiti - Krádež

Můru viděti - Neštěstí

Muškátové víno, jím se opíti - Pijáku, že bude od velkých milován a obohacen

Muškátový květ viděto nebo trhati - Lásku vyšších ososbností si získati

Mušketýra viděti - Odvedení k vojsku

Mušle - Marná snaha

Muže starého potkati - Štěstí

Mužů více viděti - Hádka, též nepříjemnosti v rodině

Mydláře viděti - Čelí k nebezpečí

Mydliti prádlo nebo šaty - Klevety

Mýny nebo podkopy dělati - Nebezpečí

Myrtový věnec, myrta - Brzo se oženiti nebo se zamilovati

Myslivce střílet viděti - Lehkomyslnost

Myslivecká trubka - Čelí k utrhání na cti

Myslivna v ní bydleti, neb jí z daleka viděti - Spokojenost

Myš - Krádež

Myš na poli viděti - Sám se prozradíš

Myš rukou chytnouti a usmrtiti jí - Zbavíš se lásky

Mýti se potoční vodou - Dobré znamení

Mýti se v čisté, jasné vodě - Zábava

Mýti se vodou ze studny - Sprostíš se starostí

Mýto - Jsi nepatrným nevzdělanostem náchylný

Mzdu bráti - Nenadále jmění, též šťastné ukončení pře

Mzdu bráti - Nenadále jmění, též šťastné ukončení pře

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž