Výklad snů od: K

Kabát černý při pohřbu míti - Dědiství

Kabát nový dostati od neznámé osoby - Budeš šťastným

Kabát od mužské osoby obdržeti - Dědictví

Kabát od ženské osoby obdržeti - Šťastné manželství

Kabát plný skvrn míti - Utrhání na cti

Kabát prát viděti - Obdržíš pracovitou hospodyni

Kabát roztrhaný míti - Nedbalost

Kabát úzký nositi - Nesnáze trpěti

Kabát zlatem vyšívaný neb kožešinou lemovaný - Bohatství

Kačera ve vodě stříleti - Láska

Káď, kadečka na vodu - Buď střídným

Kadeř z mrtvého - Štěstí

Kadeře bílé míti nebo viděti - Radost

Kadeře černé - Štěstí

Kadeře červené - Faleš

Kadeře dlouhé - Vysoké postavení

Kadeře milenky neb milence nositi - Věrná láska

Kadeře olejem mazati - Zdraví

Kadeře šedivé - Nemoc

Kadidlo viděti - Od zrádců a lichotivců budeš obklopen

Kaditelnici viděti - Radu obdržeti

Kahan nebo lampu rozsvěcovati - Rozsudek udělati

Kahan rozsvěcovat viděti - Zamilovati se

Kahan rozsvícený viděti - Odpor

Kahan shasnouti - JIným dobré vyhlídky zkaziti

Kachnu pečenou jísti - Pannu hezkou dostaneš

Kachnu viděti - Čest a štěstí

Kachny stříleti nebo chytati - Zlé pomluvy

Kalendář - Netrpělivost

Kalhoty úzké nebo krátké míti - Účet pbdržíš, buď připraven.

Kalich viděti - Uzdravení ale neštěstí

Kámen - Vyzrazení nepřítele

Kamenec píti - Neštěstí

Kamení házeti - Zlé ale pakli někdo na tebe hází škodu ti přináší

Kamení na hromadu nositi - Bohatě se oženiti

Kamení v truhle míti - Starost

Kameník - Následkem škody své staneš se opatrným

kamenitou cestou blouditi - Přemlouvání špatného člověka

Kamna viděti neb v nich něco péci - Smutná budoucnost

Kamna. U kamen se ohřívati - Přítele s nesnází vysvoboditi

Kamna. Za kamna se schovati - Nad něčím žalost pocítiti

Kamzík - Brzo nastoupíš nějaké cestování

Kanál viděti nebo v něm býti - Klamné štěstí v obchodě

Kanárka v kleci uzavřeného míti - Budeš stižen touhou po svobodě

Kance divokého honiti - Radost

Kancelář soudní nebo advokátní - Potkají tě úřední záležitosti

Kancelisti viděti, s ním se obírati - Obžaloba

Kancem divokým honěn býti - Nepřátelé stopují tvé jednámí, aby ti uškodili

Kancléře potkati - Čest

Kanon viděti nebo z něj stříleti - Hněv

Kanonýra viděti - Čest

Kanovníka v kostele viděti - Čeká tě nepříjemná mrzutost

Kanovníkem se viděti - Dlouhý věk

Kapání se střech viděti - Dobré znamení

Kapelník - Zapovězená lásk, též veselé časy

Kapitána potkati - Moc

Kapky dešťové na tě padající - Podvod

Kaplan - Štěstí a vysokomyslnost

Kaple, v ní být a se modliti - Útěcha

Kapouna ve snu viděti - Smutek

Kapra viděti - Přijdeš do lepších záležitostí

Kapustu v zahradě trhati - Rozmnožení tvých statků

Karabáč viděti - Zlost

Karabina - Střez se zlé hádky

Karafiát trhati - Uspokojení marných myšlenek

Karafinku na stůl klásti - Hostina v nemilé a nepohodlné společnosti

Kardinála viděti - Štěstí

Karfiol jísti - Blahobyt

Kartáč - Čeká na tě nebezpečí

Karty hrát viděti - Osvobození z nebezpečenství

Karty hráti - Octneš se v nebezpečenství, že lsti špatného člověka, své jmění stratíš

Karty koupiti - Nevěrnost v domě

Karty vykládati - Nevěř každému kdo ti co poví

Káru táhnouti nebo v ní seděti - Velké starosti

Kasárna - Zlé úmysly

Kasirem býti - Čest

Kasu viděti otevřenou - Dluhy

Kasu vykrádati - Snadno dosáhneš svého cíle

Kašel míti - Tajné věci budou vyzrazeni

Kaši z mouky nebo krupice jísti - Chudým štěstí, bohatým mrzutost

Kaštany jísti - Žárlivost spůsobí ti mrzutost

Kata viděti - Nemoc

Katem se viděti - Povýšení

Kavalíra potkati - Cestování

Kaviár jísti - Zmařená radost

Kavku viděti - Octneš se v nemilosrdných rukou

Kávu píti - Utrhání na cti

Kávu pražiti - Dobrým obchodem pomůžeš se blahobytu

Kávu rozlíti - Mrzutost

Kávu vařiti - Kmotrovství

Kazatele poslouchati - Domácí svár

Kazatelna - Veliká čest

Káznici viděti - Velká nouze

Kejklíře viděti - Pomluva

Kejklířem býti - Podvodem nezbohatneš

Klackem se uhoditi - Úraz

Klacků více viděti - Radost

Kladiva hornická viděti nebo s jimi pracovati - Nedobré

Kladivo viděti - Ukrutnost a utiskování

Kladivo s kývadlem - Škoda a míti se na pozoru

Klaněti se Bohu - Štěstí

Klaněti se člověku - Podlezáním domůžeš se zlepšení svého stavu

Klaněti se měsíci - Užitek

Klaněti se modlám - Pohoršenní

Klaněti se zvířeti - Hlouposti ku štěstí

Klasy nakládati na vůz - Bída a velká voda

Klasy sbírati - Bída tě čeká

Klasy svazovati - Rozepře

Klasy viděti - Radost

Klasy žnouti - Tajní nepřátelé

Klášter - Pokoj

Klášter. Do kláštera vcházeti - Bohaté požehnání

Klášterní kněz - Spokojenost

Klášterní kostel - Poklid

Klášterní krypta - Nemoc

Klášterní panna - Neštěstí

Klavír slyšeti - Nepříjemné klevety

Klec na ptáky - Žiješ neodvisle a bez starostí

Klečeti v kostele - Ujdeš nástrahám svých tajných nepřátel

Klekátko v kostele - Svatba v rodině

Klekátko viděti - Prosba

Klempíře při práci pozorovati - Domácí nepokoj

Klení slyšeti - Velké přízně dojdeš v kruhu svých přátel

Klenoty prohlížeti - Štěstí

Klepati na dveře - Výstraha před nebezpečím

Kleště - Hledíš někomu jinému uškoditi

Klevety slyšeti - Svornost

Klíč nalézti - Úřad

Klíč v domě viset viděti - Zármutek

Klíč v kapse nositi - Tajemství

Klíč zlámati nebo ztratiti - Nemoc

Klíč zlatý v ruce míti - Vysoký úřad

Klíčů svazek míti - Mocní nepřátelé hledí ti uškodit

Klíh - Čelí k neštěstí a sváru

Klisna škaredá - Pani zlou dostati

Klisna, hezká, jde-li do domu - Dobrou paní dostati

Klisnu bez ocasu viděti - Ztráta

Klisnu osedlanou viděti - Dlouhá cesta

Klisny vidět mléko píti - Radost

Klobásy dělati - Dokážeš dobrodiní

Klobásy jísti - Dlouhý věk

Kloboučník - Čelí k zbytečné práci

Klobouk cukru darem obdržeti - Tvůj život bude nad očekávání ve štěstí plynouti

Klobouk děravý míti - Nedostatek

Klobouk hezký na hlavě míti - Budeš od každého povšimnut

Klobouk kněžský viděti - Úřad

Klobouk na hlavě jiného viděti - Buď mírným

Klobouk nový na hlavě míti - Štěstí a výhoda

Klobouk posaditi na hlavu - Drážditi někoho

Klobouk smeknouti - Radost a zábava

Klobouk špatný, starý na hlavě míti - Přijdeš do nemilých rozpaků

Klobouk viděti, který ženština ztratila - Svobodu ztratiti

Klobouků mnoho viděti - Přijdeš do velkého obchodu

Klouzačka na ledě nebo kdekoli - Buď opatrný, též potěšení

Klubko nití - Klevety

Kmeta šedivého viděti - Vysoké stáří

Kmotra spatřiti - Křtiny

Kmotra v lékárně viděti - Těřká nemoc v šestinedělí

Knejp ševcovský viděti, nebo jím krájeti - Mrzutost

Kněze kázat slyšeti - Dobrá rada, také štěstí

Kněze nemocného viděti - Smutek

Kněze v domě viděti - Smrt

Kněze v kostele viděti - Hádka

Kněze v rouše kněžském viděti - Zármutek

Kněze ve svém loži viděti - Smrt

Knězem se viděti - Důstojenství

Knězi se zpovídati - Štěstí

Kněží mnoho viděti - Čestné postavení

Kněžnou se viděti, nebo s kněžnou mluviti - Vysokomyslnost a domýšlivost

Kniha a z ní se učiti - Zisk

Kniha pěkně vázaná - Dobrá zpráva

Kniha. Do knihy psáti - Starost

Kniha. Zdá-li se někomu ,že v knihách čte - Čest a moudrost

Knihkupec - Blahobyt

Knihtiskárna - Hádka

Knihtiskař - Dědictví

Knihvazač - Dobré

Knihvedouví - Blaho

Knihy kupovati - Nabytí majetku

Knihy spáliti - Ztráta dobrého přítele

Knihy trhati - Smutek

Kníry viděti - Odvod k vojsku

Knížete viděti nebo s ním mluviti - Štěstí ale také nebezpečí

Knížete zdraviti - Starost

Knoflík - Tvůj nerozum ti přinese škodu

Knoflíkáře viděti nebo sním mluviti - Ztráta

Knot do svíček neb lampy - Tvého žití je již na mále

Koberce nosit viděti - Pohřeb

Koberce spálit viděti - Domácímu pánu hrozí nebezpečí

Kobercem stůl prostřený viděti - Nedostatek

Koblihy péci - Zábava

Koblihy rozdávati - Pomluvy ve společnosti

Kobyla - Výhra

Kobylky - Nepřátelé

Kocábka - Nebezpečí

Kočár koupiti - Újma

Kočár prodati - Skoupost

Kočár viděti, v něm se voziti - Čest a bohatství

Kočár, z kočáru vystupovati - Ztráta na jmění nebo na cti

Kočár. V kočáře do města jeti - Tam s vážným mužem se setkati, tvá žaloba se dobře skončí.

Kočár. V kočáře koně zapřažené viděti - Neštěstí

Kočičí kůži míti - Nabytí ztracených statků

Kočičí maso jísti - Cizoložství, také drahota

Kočka. Zdá-li se někomu , že se s kočkou zabývá - Padne do rukou zlodějů

Kočku ležet nebo spát viděti - Nepříznivý obrat v obchodu

Kočku tlouci nebo zabíti - Zloděje postihnouti

Kočky, od nich pokousán nebo poškrábán býti - Padneš do zlých rukou

Kohouta kokrhat slyšeti - VeselostDle hrníčků se nemusí jen péct ale i vařit

Kohouta na střeše viděti - Oheň

Kohouta s velkým hřebenem viděti - Zaměstnávati se budeš s nudnými novotinami

Kohouta zabíti - Zármutek

Kohouty chytati - Hádka

Kohouty rvát se viděti - Mnohým radovánkám přítomen budeš

Kojiti - Znamená chudým štěstí, bohatým starost, svobodným brzké manželství, mladým lidem smrt, ženatým ovdovění, vojínům neštěstí

Kojná, která dítě kojí - Nepříjemná zpráva

Kojnou viděti - Budeš v lepších poměrech se nacházeti

Koláče viděti - Dobrý a věrný služebník přijde do domu

Koláče. Ve snu koláče a dorty dělati - Radost

Koláře při práci pozorovati - Nemoc v blízkém příbuzenstvu

Kolčavu honiti - Svár v manželství

Kolčavu zabíti - Nemoc

Kolébka, kolébati - Brzo budeš míti děti kolem sebe

Koleno. Zdá-li se někomu, že mu koleno useknuto - Chudoba, že mu však koleno roste, bohatsví

Kolo u vozu - Mrzutost v manželství

Kolo u vozu zlomené - Neštěstí

Kolo viděti - Radost

Kolomaz - Nebuď tak skoupým

Kolovrat - Tvá píle bude špatně odměněna

Komáry lítat viděti - Nepřátelé

Komáry pobíti - Vítězství

Komáry rojit viděti - Nestálá láska

Komáry viděti - Velká zpozdilost

Komedie z novějších časů - Štěstí

Komedii z dřívějších časů hrát viděti - Pomluva

Komendiantem býti - Máš lstivého přítele

Kometu na nebi viděti - Neštěstí, nepokoj, úzkost

Komín viděti - Lichotiví přátelé budou se ti blížiti

Kominíka v komíně nebo v domě svém viděti - Zábava, též štěstí

Komora plná myší - Nepřátelé roznesou tvé jmění

Komora světlá - Neúroda

Komora. Na komoře bydleti - Nemoc

Komornice - Nepravé zprávy

Komorník - Pochlebovač, lichotivec stojí ti na blízku

Komoru tmavou míti - Úroda

Kompas viděti - Cesta před tebou

Koncertu přítomen býti - Veselá společnost tě v brzku očekává

Koncesse - Neuspokojitelná žádost

Koně bez ocasu viděti - Smutek

Koně bez uzdy viděti - Hosti do domu

Koně běžícího viděti - Dobrá novina

Koně bujného a zapraženého za uzdou chytnouti - Člověka který ti škodí, se zmocníš

Koně černého viděti - Ukrutenství

Koně divokého krotiti - Nepřítele přemůžeš

Koně houpacího kupovati - Dobré

Koně hubeného viděti - Tvůj nepřítel se raduje

Koně klesnou nebo ve vodě se topit viděti - Upadneš do bídy

Koně koupiti, červeného nebo šimla - Máš v očekávání velké štěstí

Koně pošlého viděti - Užitek a velmi dobrý rok

Koně rychlého viděti - Práce

Koně sivého - Starost

Koně v pluhu zapřažené viděti nebo jimi orati - Zisk

Koně v zimě kovat viděti - Dobré

Koně vůbec viděti - Mnoho dobré

Konev viděti - Dobré poselství

Konev. Z konve píti - Radost

Konfiskovati časopisy - Tvoje důminky se vyplní

Konipáska lítat viděti - Dobrá zpráva

Konírnu velkou míti nebo se v ní procházeti - Zámožnost

Koňmo uvnitř města jezditi - Budeš vykřičen

Konopku, jiřici polní, viděti neb tlouci slyšeti - Velmi nepříjemná zpráva

Koňské maso jísti - Drahota

Kopáč nositi - Neduh

Kopati jámu - Starost a nemoc

Kopati neb rýti zem - Velká starost

Kopati studnici - Neduživost

Kopec přelízati - Strach a nebezpečenství

Kopím se oháněti - Přerušené přátelství

Kopřiva k ní voněti - Urážka

Kopřivou spálen býti - Kdybys nehasil co tě nepálí, mnohem spokojenější život bys vedl

Kopyto koňské kovati - Cesta

Korále černé - Zármutek

Korále modré - Naděje v zlepšení hmotného postavení

Korále nositi - Štěstí

Kord nositi - Čest

Kord zlámati - Nemoc a smrt

Kord ztratiti - Chudoba

Kordem jiného píchnouti - Smíření

Korec pšenice viděti - Naděje na velký užitek

Kornouty viděti neb dělati - Naděje k dobrému obchodu

Koroptev chytnouti - Brzká svatba

Koroptev zabíti - Smrt

Koroptve jísti - Zahnání zlých lidí

Koroptve stříeti - Blaženým se cítiti budeš

Koroptve viděti - Nebezpečí a záhuba

Korouhev nositi - Mrtvola v domě

Korouhev viděti - Štěstí

Korunovaným býti - Nevěrnost ženy

Korunovati ženu svou - Náhlá nemoc

Korunu na hlavě míti - Důstojenství

Korunu nésti - Nenech se omámiti lecjakou řečí

Kořalka. V kořalce obchod vésti - Mnoho mrzutosti

Kořalkou se opíti - Mrzutost

Kořalku páliti - Štěstí v podnikání

Kořalku píti - Radostnou zprávu obdržíš

Koření v lese kopati - Štěstí

Koření v poli kopati - Poklad

Kořeny - Nenávist a pronásledování

Kosa k sekání obilí nebo trávy - Nebezpečí

Kosa zpívat slyšeti - Radostné poselství

Kositi obilí - Štěstí, zámožnost

Kostel - Buď prozřetelnějším ve svých jednáních

Kostel ozdobený viděti - Kratochvíle

Kostel stavěti - Zbožnost

Kostel z daleka viděti - Půjdeš dio ciziny

Kostel. Do kostela jíti - Želení a smutek

Kostel. Kolem kostela jíti - Zlých pomluv dojdeš

Kostel. V kostele se modliti - Čest

Kostel. V kostele službám božím přítomen býti - Radost a útěcha

Kostel. V kostele smích ztropiti - Radost

Kostel. V kostele věšen býti - Státi se představeným kostela

Kostel. V kostele zavřen býti - Uzdravení nemocného

Kosti pod šibenicí viděti - Starosti

Kostnice - Očekává tě truchlivá doba

Kostru viděti - Jistá nemoc

Koš na hlavě nebo v ruce násti - Nepříjemnosti

Košile - Štěstí

Košile práti nebo žehliti - Hodným se děláš

Košile svléknouti - Trpká mýlka

Košili roztrhanou nebo špinavou na sobě míti - Dobré

Koště obdržeti - Mrzutost v domáctnosti

Koště obdržeti - Mrzutost v domáctnosti

Kotlář - Mnoho křiku pro nic za nic

Kotvu viděti - Splněné přání

Koudel z konopí - Namáhává práce

Koule - Značí různice

Koupat. Při koupání do nebezpečí přijíti - Odpor, popouzení

Koupati se v čisté vodě - Dobré

Koupati se v kádi - Nemoc

Koupati se v rybníku - Neštěstí a zameškání dobrých věcí

Koupati se v řece - Štěstí a dobré pořízení

Koupati se ve svém domě nebo v lázních - Nemoc

Koupati se ve špinavé vodě - Trápení

Koupel viděti - Zasmušilost

Koupel vlažná - Blahobyt

Koupiti něco, mimo ocel a železa - Štěstí

Kouř v domě viděti - Utiskování od zlých lidí

Kouř viděti - Zdánlivé štěstí

Kouř z komína viděti - Zasnoubení

Kouř zmizet viděti - Pochybnost o věrné lásce

Kouřiti z dýmky - Dosáhneš vyššího vzdělání a tím i blahobytu

Kout šestinedélky - Sváry a hádky

Kout viděti - Nemluvíš z upřímného srdce

Kouzelná lampa - Tvé sny o štěstí pouhé přeludy

Kouzelnice - Hádka a nesvornost vůbec

Kouzelník - Budeš oklamán

Kovadlina - Čelí k nebezpečenství

Kováře viděti - Úzkost a neštěstí

Kovat koně viděti - Blahobyt

Kozel - Mrzutosti

Kozel chce-li tě trknouti - Strach mítim před něčím

Kozla divokého zabíti - Zármutek

Kozla stromy okusující viděti - Věrného čeledíny obdržeti

Kozla viděti - Zisk následkem dědictví

Kozly pásti - Zlé

Kožešinu nositi - Zlé věci

Kožešníka viděti - Neopomeň věcí svých šetřiti

Kožich na sebe navlékati - Nemoc

Krabici otvírati - Dobré znamení

Kradené věci kupovati - Přízeň

Krádež podporovati - Spokojenost

Krahujce viděti - Šťastné časy ti nastanou

Krajky kupovati - Utrpení

Krále korunování neb holdování v děti - Okamžité štěstí

Krále viděti nebo s ním mluviti - Čest a užitek

Králem se viděti - Dědictví

Králíka bílého honiti - Radost

Králíka černého zabíti - Smutek a trápení

Králíka lapiti nebo viděti - Veselost

Královnu viděti - Změna

Královská koruna - Radost

Královský dar přijímati - Stálé zdraví a někdy i povýšení

Kramáře nebo kramářku viděti - Sváry

Kratiknot - Dobrá zpráva

Kravinec - Blahobyt a pokrok v obchodu

Kravské lejno sbírati - Zisk

Kravské mléko píti - Zdraví

Krávu dojiti - Užitek

Krávu hubenou viděti - Hlad a drahota

Krávu pásti - Dočkáš se v krátkosti radovánek

Krávu porážeti - Štěstí

Krávu tlustou viděti - Radost

Krávu viděti - Radost

Krb vlastní míti - Nějaký úřad obdržíš

Krejčí - Značí starost a velké namáhání

Krev močiti - Velké neštěstí

Krev na zemi téci viděti - Dobré znamení

Krev nabírati - Značí k štěstí

Krev píti - Zisk v každém ohledu

Krev vařiti - Úmrtí

Krev z nosu téci - Čistota

Krev. Pije-li čistou krev - Bohatství

Krev. Pije-li nečistou krev, hustou krev - Čelí k velkým bolestem a nemoci

Krev. Vidíš-li jiného krváceti - Váda, hádka

Krev. Zdá-li se spícímu že krev od něho teče - Škoda

Kristu Pánu se klaněti - Radost

Krk neduživý míti - Přátelé

Krk si podřezati - Nehoda

Krk viděti - Tvé štěstí jest ve hře

Krkavce spatřiti - Dobré znamení

Krkavce zastřeliti - Chvála

Krmník na husy nebo prasata - Bohatství

Krocana drážditi - Nevrlost

Kroj národní nositi - Pýcha

Krokodýla viděti - Loupežnický úklad o život

Krokodýla zabíti - Přemožených zlých nepřátel

Krokvici měřiti - Spravedlonost

Kropáč, kropenice - Zlý úmysl

Kroupy padat viděti - Smutek a starost

Krtka viděti - Co se týče morálního vzdělání, jsi zaslepem

Krucifix viděti - Útěcha

Kruh lámati - Utrhačství

Kruchta, na kruchtě zpívati - Žert

Krupice - Znamená všeho dostatek a blahobyt

Krupobití viděti - Smutek a starost

Krůtu honiti - Svár

Krůtu jísti - Blahobyt

Kružadlo na zelí viděti - Nenadálé obohacení

Krvácení z nosu míti - Štěstí, čistota

Krys mnoho viděti - Nepříjemnost

Krysu zabíti - Nevole v domě

Křeče - Zlost a hněv

Křen v zahradě neb v otepích viděti - Budeš bojovati proti pravdě

Křepelku slyšeti - Pomluvy

Křepelku viděti - Špatné zprávy

Křesadlo nositi - Buď opatrnýcm

Křest viděti nebo při křtu býti - Nový život ti nastane

Křestní list obdržeti - Kmotrovství

Křída - Nedělej dluhů

Křik slyšeti - Pokoj a svornost

Křišťál míti - Spokojenost

Kříž mezi dvěma svícemi viděti - Radost

Kříž na hlavě nositi - Protivenství, pomluvy

Kříž v chrámě nalézti - Nepřítele přemoci

Kříž v plamenech viděti - Poklad nalézti

Kříž vůbec viděti - Mrzutost, nebezpečí

Kříž zlatý nalézti - Obdarování

Kříž. U kříže se modliti - Milost

Křížaly jísti - Nemoc

Křížem někoho bíti - Budeš pomluven

Křížem se přede něčím žehnati - Ujdeš nebezpečí

Křtinám přítomen býti - Dlouhý věk při stálém zdraví

Kudla velká nebo malá - Nebezpečí nemoci a ztráty

Kufr viděti - Cesta

Kuchař - Chudoba

Kuchařku viděti - Pamatuj na zadní kola

Kuchyň - Chudoba a nouze

Kuchyňské náčiní - Chudoba

Kukačku křičet slyšeti - Štěstí

Kukaň na slepice nebo holuby - Dobré

Kůl v zemi viděti - Práce

Kůl v zemi vrážeti - Staneš se bohatým

Kulečník hráti - Vrtkavost v štěstí

Kulhati, kulhavým býti - Křivda

Kůlna pro vozy - Spokojenost

Kůň bílý, neosedlaný - Radost a mnoho dobrého

Kůň. Na koně vsednouti - Radost

Kuna - Značí čest

Kupa sena - Práce

Kupec - Jmění

Kurník - Domácí štěstí

Kůru citronovou jísti - Uzdravení

Kůru se stromu loupati - Starost, též namáhavá práce

Kuřat mnoho viděti - Nepříjemnosti

Kuře viděti - Škoda a ztráta

Kuří oka míti - Urážka

Kužel nějaký viděti - Povýšení v úřadě

Kuželky hráti - Veselost

Kůži bílou míti - Radost

Kůži černou míti - Zrada

Kůži vydělanou kupovati - Ztráta

Kvasnice píti - Nemoc

Květiny v pokoji - Zalévati domácí štěstí

Kvitanci obdržeti - Neočekávaný plat

Kýchání silné míti - Dar obdržeti

Kyrys nositi - Špatné znamení

Kyrysníka viděti - Svár

Kýta z jakéhokoli masa - Potěšení

Kytara, slyšet na ni hráti - Toužíž po věcech, jež bude lépe, když nepoznáš

Kytice vázati - Láska

Kytici nésti - Pro milé chování budeš u mnohých oblíben

Kytici podávati - Budeš darem obšťastněn

Kytici pohozenou nalézti - Štěstí v lásce mladým, starým stále zdraví

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž