Výklad snů od: P

Paběrkovat ovoce po sklízení - Svou spořivostí dosáhneš hojného jmění

Paběrky jakékoli viděti - Nemravnost

Padavky jísti nebo sbírati - Nehoda

Padnout. Jiného padnout viděti - Vyšetřování

Padnouti na zem - Výhra

Padoucha viděti - Zlé znamení

Pahrbek zelený viděti - Lehký výdělek

Pachole házet neb skákat viděti - Radost

Pachole nalézti - Rozmnožení rodiny

Pachole viděti - Starost

Pacholka viděti nebo se s ním zlobiti - Nebezpeří

Pacht platiti - Špatný obchod

Pákou něco zvedati - Obtíže překonati

Palác knížecí viděti - Budeš ve svém štěstí příliš vysokomyslným

Palác rozbořiti neb rozbořený viděti - Přiměřenou moc ztratiti

Palác v něm bydleti - Získati si přízeň

Palaš nositi - Dobrá zpráva

Palec u ruky neb nohy - Chuť a radost k práci

Pálenkou se opíti - Velká mrzutost

Pálenku píti - Rádostná zpráva

Paliče chytati - Úzkost

Pálit něco viděti - Radost, doutnáli však, jenom mrzutost

Palma - Čestné místo

Palmové kočičky kupovati neb prodávati - Nedůvěřuj mnoho lichotivcům

Palmové listy trhati - Velký užitek

Palmovou ratolest nositi - Čest

Památku nositi - Ztráta

Pamlsky jísti - Oklamání

Pán mladý - Buď rozumný

Pán tlustý - Blahobyt

Pán velký - Čest

Pancíř - Nepokoj

Pánev kupovati - Dobrá budoucnost

Paní krásnou vidí-li muž - Radost a štěstí

Paní líbati - Zisk

Paní těhotnou vidí-li muž - Zármutek

Paní zemřít viděti - Rozloučení

Panna ku hraní - Veselost, zábava

Panna. Starou pannu viděti - Mrzutost

Pannu hezkou pojmouti za manželku - Radost

Pannu hezkou viděti - Štěstí

Pannu líbati - Faleš

Pannu mořskou viděti - Nespokojenost

Panoše viděti - Dobrodružství

Panství míti - Spokojené stáří

Panstvo viděti - Tvého předsevzetí vykonáš-li, nebudeš želeti

Pantofel viděti - Ty nejsi pánem v domě

Papeže viděti nebo s ním mluviti - Veselost a štěstí

Papír bílý viděti - Odhalení nevinnosti

Papír dělat viděti - Dobré zužitkování tvých vědomostí

Papír ořezávati - Starost

Papír popsaný - Pronásledování

Papír roztrhati - Do zlosti přijdeš

Papírna - Rozkvět tvého obchodu, též blahobyt

Papírníka viděti - Nehoda

Papouška mluvit slyšeti - Protivné klevety

Papouška viděti - Pomluvy

Paprika - Mrzutost

Paprsek sluneční viděti - Přemožení nepřátel

Pára ze země nebo z vody vystupující - Změna štěstí

Párati - Velká starost tě očekává

Parma - Neděs se před nebezpečím

Parní lázeň - Bráti úzkost

Parní stroj - Blahobyt a bohatství

Parní vůz viděti - Štěstí

Parník na vodě - Záliba v cestování dalekých zemích

Parno, je ti - S protivenstvími bojovati

Paruku nositi - Faleš a lest

Pařez velký viděti - Nepokoj

Pas - Cesta

Pas břišní - Štěstí

Pás stříbrný nebo zlatý - Velká čest

Pasáka viděti s pěkným stádem - Rozmnožení majetku

Paseka - Jen namahavou prací dojdeš svého cíle

Pásem opásán býti - Zastání v těžkostech

Pásem starým opásán - Nemoc

Pasíř - Jen neúmorným přičiněním domůžeš se jmění

Pásti dobytek - Přátelství

Pasti na myši nastrojiti - Škoda

Pastviště velká viděti - Čekej návštěvu

Pastýře bez stáda viděti - Oklamání

Pašovati - Zkáza

Pašovati a při tom chycen býti - Nebezpečným podnikem přijdeš o všecku spokojenost

Paštiku jísti - Bez práce se nedomůžeš blahobytu

Patent na něco si bráti - Přízeň cizince

Patoky píti - Vnitřní neduhy, též dlouho trvající nemoc

Patu u nohy viděti - Cesta nedaleká

Páva chytati - Sňatek manželský

Páva křičet slyšeti - Klepy

Páva maso jísti - Radost

Páva mrtvého viděti - Škoda

Páva viděti - Nepokoj

Pavézu zbrojní nositi - Čest

Pavézu zlomenou míti - Škoda

Paví péro nositi - Pošetilost

Pavlač - Štěstí v umění

Pavouka po sobě lezoucího viděti - Peníze

Pavouka z domu nésti - Neštěstí

Pavouků mnoho viděti - Statek k očekávání

Pavouky zabíti - Časem dobré

Pavučin mnoho viděti - Zármutek v domáctnosti

Pavučina - Zlý skutek přijde na světlo

Pavučina, do ní se zaplésti - Vlezeš do léčky, již ti nepřátelé kladou

Pavučiny smetati - Ujíti nějakému neštěstí

Pazour jekéhokoli zvířete viděti - Nenech se omámiti

Paže zemdlené cítiti - Oklamání

Paže. Pod pažím něco nésti a pašovati - Zkáza

Pece nebo něco péci - Smutná budoucnost

Pecen chleba nésti - Nouze tě očekává

Pecku z jakéhokoli ovoce viděti - Krádež

Pecky sbírati - Důvěra

Pecnů mnoho nésti - Dobré

Pečená jablka jísti - Upomínání dluhu

Pečeni jísti - Neštěstí a smrt

Pečeť na psaní porouchaná - Vše jde na zpět

Pečetní prsten nositi - Úřad

Pečivo z mouky připravené jísti - Starost

Pekáč na buchty neb na pečení - Svatba

Pekáč rozbitý - Mrzutost

Pekárnu viděti - Pomluva

Pekaře potkati - Jsou radostné věci

Peklo hořící viděti - Zármutek v domáctnosti, též smrt

Peluňku polykati - Zármutek a pláč

Peluňku sbírati - Nemoc

Pěna mořská, ozdobné věci z ní míti - Štěstí

Peněz mnoho nalézti - Zisk

Peněz velkou sumu míti - Škoda

Pěnici slyšeti - Pomluvy též nedbalé poměry

Peníz odpustkový - Požehnání

Peníze drobné - Povinnosti

Peníze měniti - Nepřízeň

Peníze obdržeti - Zármutek

Peníze počítati - Nemravnost

Peníze prohráti - Zisk

Peníze rozdávati - Štěstí

Peníze si dlužiti - Bohatá nevěsta

Pěnkavu zpívat slyšeti - Milostný poměr

Pentle jakékoli barvy kupovati - Veselí

Pěnu s něčeho sbírati - Láska nestálá

Pepř jísti - Pronásledování

Pepř kupovati - Babské klevety

Pepř sbírati neb tlouci - Ztráta majetku

Perlemi zdoben býti - Slzy

Perly prodávati - Utrhání na cti

Perly viděti - Radost

Perník kupovati nebo prodávati - Mrzutost

Péro viděti - Mrzutost

Péro zlámané viděti - Smrt

Peří bílé sbírati - Zisk

Peří kupovati - Brzký sňatek

Peří lítat viděti - Velká žalost

Peří viděti - Záhuba mnohovitosti

Peřinou se přikrývati - Tajnosti přítele

pes řeznický - Marnivost

Pes, cení-li zuby - Zlost

Pes, kousá-li člověka - Sváry

Pes, lichotí-li se k tobě - Podvod

Pěst viděti - Uráška

Pěstouna míti - Straost

Petrklíč trhati - Štěstí v loterii

Petržel síti - Žebrota

Petržel zelená - Budeš nemocen, ale brzo se uzdravíš

Pevnost na skále - Tvrdohlavost

Pevnost viděti - Neštěstí

Pianino - Nepříjemné klevety

Píci dávati dobytku - Zisk hospodáři, jinému nepříjemnost

Pidimužíka viděti - Stíhání

Pihy na obličeji míti - Sváry

Píchání míti - Zlé znamení

Piják - Nebuď lehkomyslným

Pijavku viděti - Lichvářství

Piliny viděti - Nemravnost

Pilíř - Věrné přátelství

Pilku viděti - S tvým nepřítelem se rozejdeš, též mrzutost

Pilník - Nepříjemná zpráva

Pilníkář - Nic dobrého tě nečeká

Pilulky užívati - Nemoc

Písárna, v ní býti - S dlužníky přijíti do vyjednávání

Písař při jakémkoli úřadě - Hlad a nouze

Písař, s ním do hádky přijíti - Nepříjemnost

Písaře neb úředníka poštovního viděti - Mrzutost

Písčina - Tvé obchody jdou zpátečně

Písečné hodiny viděti - Nemoc a smrt

Písek - Nesjednocenost

Pískat slyšeti - Leknutí a zármutek

Pískati ve snu - Nebezpečí

Pískový dol - Rozpaky peněžní

Písmo čísti - Ztráta

Písně slyšeti - Veselost

Písně zpívati - Zkouška

Pistole viděti - Nepřátelství

Pistole, z ní stříleti - Nebezpečí

Piškot jísti - Nemoc

Píti drahé nápoje - Znamená bohatým štěstí, chudým starost a nemoc

Píti pivo nebo víno - Obveselení, též zdraví

Píti vodu čistou - Zdraví

Píti vodu kalnou - Nemoc

Píti z drahé a čisté nádoby - Něco si pojistiti

Pivoňku viděti - Domýšlivost

Pivovar - Bazstarostné živobytí

Pižmo cítiti - Společnost

Plachtu lodní viděti - Příznivé okolnosti

Plachtu velkou viděti - Hosti

Plakati nad něčím - Radost k očekávání

Plamen v komíně viděti - Pochlebenství

Plamen viděti - Radost a veselá mysl

Plášť obleknouti - Služba

Plášť svléknouti - Neštěstí

Plášť široký viděti - Žal, trampoty

Plat zasloužený obdržeti - Jmění

Pláteník - Píle a namáhání

Plátno bílé viděti - Věrná láska osoby ženské

Plátno kupovati - Hádka

Plátno prodávati - Pozbudeš svého nepřítele

Plátno stříhati - Manželská nevole

Plátno tkát viděti - Užitek

Plavati - Dosažení tvých přání

Plavati a hlavu pohroužeti - Pokárání

Plavbu podniknouti - Dědictví

Plavcem býti - Velké nebezpečí

Plaviti se na loďce - Daleká cesta

Plavky - Nesjednocenost

Plech, plecháče dělati - Nemoc

Plechové nádobí kupovati - Domácí nevůle

Plechové rukavice obléci - Hádka

Plechovou čepici na hlavu si posaditi - Škoda

Ples, na plesu býti - Menší nemoc

Pletichy prozrazovati - Hádky

Pletichy strojiti - Nové známosti

Pletky milostné sváděti - Pomluvy

Plevy síti - Daremné klevety

Plíce zkažené míti - Neduh

Plína pro dítě - Četné potomstvo

Plíseň na něčem viděti - Přátelství

Plískavici chytiti - Čest

Plnomocenství - Věnuješ svojí důvěru nehodnému člověku

Plod matky - Nemoc

Plodiny zemské sbírati - Zdar z procesu

Plot zděný nebo dřevěný viděti - Nebezpečí

Plot zelený - Dobrý stav doma

Plovárnu viděti neb v ní býti - Budeš okraden

Pluh k orání - Svatba

Plukovníka viděti - Zdar ve sporu

Pobudu viděti - Nestálost

Pocestného potkati - Novota

Pocestného v dešti potkati - Zisk

Počet velký vésti - Obchod

Počtáře viděti - Bída

Podávky viděti nebo nositi - Mnoho štěstí v tvém podniku

Podbírati se - Máš velkou nemoc k očekávání

Podešev nalézti - Mrzutost

Podešev ztratiti - Neposlouchej každé lichocení

Podkova - Dobrá zpráva

Podkováky viděti - Malé starosti tě pronásledují

Podkovu nalézti - Blahobyt

Podmáslí píti - Velkých nepříjemností se dočkáš

Podnožka - Pohodlí

Podobiznu vlastní viděti - Neštěstí

Podolek u ženských košil neb u sukně viděti - Roztržka mezi manžely

Podpora, podporovati někoho - Nepozapomeň svých chudých spolubližních

Podšívka na šatě neb oděvu - Vysokomyslnost

Poduška, na ní se váleti - Lenost

Podvazek nalézti - Štěstí v lásce

Podvazky - Churavost

Podvodné místo viděti - Čeho si se obával, pomine

Pohanský kostel viděti - Neštěstí

Pohanství - Neštěstí v obchodu

Pohany viděti - Velká různice v espolečnosti

Pohlavek nebo políček dáti - Různice

Pohovku viděti - Odpočinek

Pohrabáč kupovati - Starost o domácnost

Pohrabáč viděti - Sváry

Pohřbíti nepřítele - Dostane se ti nového

Pohřbíti svého přítele - Sňatek dle přání

Pohřeb chudého nebo neznámého - Nedostatek

Pohřební nosiče viděti - Smutek

Pohřební průvod velký viděti - Neočekávané dědictví

Pochodeň - Dopátráš se brzo tajemství

Pochodňový průvod - Nenadějné zprávy

Pochoutka - Dosažení cíle

Pojistiti se - Malá nemoc

Pokání činiti - Útrapy

Poklad kopati - Neštěstí

Poklad s málem nalézti - Bohatství

Poklad shromážditi - Nepokoj

Poklad velký viděti - Starost a ztráta života

Pokladní komora - Velká starost a bědování

Pokladnici míti - Nouze

Pokladníka viděti nebo jim býti - Pocta

Pokladnu viděti otevřenou - Dluhy

Poklony činiti - Malé protivinství

Poklop na střeše - Je-li nový, dlouhý život

Poklop stavět viděti - Utrhání na cti

Poklop strhnout viděti - Nemoc

Pokoj - Tvá tichá mysl učiní tě šťastným

Pokoj krásný míti - Spokojenost v rodině

Pokoj plný nepřátel a nepříznivců míti - Nebezpečí v obchodu

Pokrývače na střeše viděti - Čest a sláva

Pokrývati něco - Buď opatrným, nebezpečí máš před sebou

Pokutu někomu uložiti - Nečisté svědomí

Pole neúrodné - Bída

Pole úrodné viděti - Dobré

Pole zaseté nebo zorané viděti - Nesnadná práce tě čeká

Poleno štípati - Namáhání

Polévku jísti - Trapných starostí sproštěn býti

Políben býti - Zlé znamení

Políbiti někoho - Žalost

Police pro kuchyňské nádobí - Nepokoj

Policii viděti, s ní se zabývati - Spor

Políček dostati - Zdar

Polní ležení - Nepokojné časy

Polní maršálek - Důstojenství

Polní páter - Svár

Polní práci obstarávati - Namáhání

Polní ranhojič - Neštěstí

Polní zbrojmistr - Čest

Polštář na okně viděti - Naděje na lepší časy

Polštář z peří - Pohodlí

Pomáda - Tvé přepínání je ti škodou

Pomáhati někomu - Vyvobození z nebezpečí

Pomateným býti - Nepříjemnost

Pomeranč jísti - Nemoc

Pomeranč nalézti - Blaho

Pometlo - Hašteřivost domácí, utrhání na cti

Pomlázku dostati nebo dávati - Zisk

Pomněnku trhati - Věrnost

Ponocného viděti - Mrzutost

Ponůckou choditi - Nemoc, též oheň

Popel, popelem něco posýpati - Pokora

Popraviště viděti neb na popravišti býti - Hanba

Popravu viděti - Rozejíti se s přítelem

Popruh kupovati - Prospěch

Pór pěstovati - Uzdravení nemoci

Pór trhati - Tělesné namáhání

Porážka, na porážce pracovati - Zisk v tvém obchodu

Porcelán kupovati - Zámožnost

Porod, poroditi - Smrt dobrého přítele

Porodní bolesti - Brzké radosti

Porota, před porotou býti - Ztráta

Poroučeti něco někomu - Čest

Poručník - Nebuď ku svým soudruhům tak urputný

Posekati trávu nebo obilí - Požehnání

Posel na koni - Obchod s dobrým výsledkem

Posel pěší, který ti nějaký dopis přináší - Nepříjemná zpráva

Poslanec - Věrní sluhové jen kolem tebe

Poslední pomazání - Uděluje-li kněz, veselost

Posměch, posmívati se - Zlost

Postel je-li hezky ustlaná - Jistota o věrnosti ženy

Postel novou viděti - Bohatství

Postel stláti - Velké namáhání

Postel, když se zboří - Štěstí

Postel, vidíš-li v nepořádku - Prozrazení tvých tajností

Postel. Cizinec ve své posteli viděti - Nesjednocenost v manželství

Postel. Do postele se klásti - Nemoc a smrt

Postel. Zdáli se někomu, že leží v posteli a nemůže spáti - Nemoc

Posvícení - Veselost

Poštovní pacholek (pošťák) čerstvě jdoucí a troubící - Příjemné psaní obdržíš

Poštovní sluha, jde-li k tobě do domu - Zprávy z ciziny

Poštovní úřad - Urážka na cti

Poštovní vlak viděti - Dobré obchody

Poštu viděti - Nemocným dobře, zdravým nelibosti

Potah koňský míti - Štěstí

Potápku viděti - Změna stavu

Potiti se - Brzká nemoc

Potiti se - Brzká nemoc

Potkany viděti - Hanba

Potok čerstvě tekoucí - Cesta

Potok čistý do svého domu téci viděti - Bohatství

Potok hluboký - Velká starost

Potok kalný - Škoda a neštěstí

Potok plný ryb - Dědictví

Potok plný vody viděti - Zrada

Potopiti se - Svými věřiteli budeš utiskován

Potupa, potupen býti - Těžká práce

Potýkati se ve snách - Nepokoj

Poupě míti - Dobré znamení

Poustevnická jeskyně - Spokojenost v domácnosti

Poustevníka viděti - Starost

Poušť viděti - Nouze

Poušť. Na poušti býti - Budeš osamocen

Pouť konati - Změna bydliště

Pouta míti - Zlé časy

Poutnická hůl - Cest

Poutníkem viděti nebo poutníkem býti - Starost

Povětrník - Mýliš se

Povidla jísti neb vařiti - Nepříjemnost

Povijan pro dítě - Rozmnožení v rodině, též velké starosti

Povlak neb vrchní cejcha u peřiny - Povrchnost

Povodeň - Před čím si se nejvíce báýl, bude odstraněno

Povolení obdržeti neb někomu dáti - Velká starost

Povoz - Cesta

Povrhel člověčenstva - Zpustlý člověk, hádky

Povříslo, úvazek na snop neb slámu - Nepříjemné závazky

Povyk slyšeti - Štěstí do domu

Povýšiti někoho neb povýšen býti - Mrzutost

Pozdravení se od nemoci - Spolehni se jen na svou sílu

Pozdraviti někoho, pozdravení - Mír

Pozvání obdržeti k nějaké hostině - Dobré

Požár viděti - Chudoba

Prádelník - Obstarávej svůj dům opatrně

Pradlenu viděti - Veselá společnost

Prádlo - Píle a vytrvalost přinese ti užitku

Prádlo připravovati - Jsi netrpělivým

Prádlo věšeti - Ukončení nějaké starosti

Prádlo, prádlem se zabývati - Pomluvy, klevety

Prach - Pčemýšlením něčeho docílíš

Prám ( vor ) viděti - Svatba

Pramen plný vody - Veselý život

Pramen vyschlý - Smrt

Pramen. Z pramene píti - Zdraví

Pranýř viděti - Užitek

Prapor viděti - Štěstí

Praporčník - Jsi nestálým

Prasat hejno viděti - Nemoc

Prase viděti - Štěstí

Prase, na něm jezditi - Svár

Prase, na něm jezditi - Svár

Prasinec - Blahobyt

Prášek k užívání - Nemoc

Práti se - Nepokojné časy

Pravidlo k vyměřování - Nepokoj

Právníka viděti - Nemoc

Preclíky jísti - Lichotivci tě obklopí

Prelát, s ním rozmlouvati - Volba jiného stavu

Preláta viděti - Pokažená budoucnost

Prince nebo princeznu viděti - Čest

Prkna řezati - Práce

Probodnuté srdce míti - Loučení

Proces viděti - Pohřeb tvého přítele

Procesí kněží - Nemoc

Prodavačka květin - Záletnictví

Prodávati - Výstraha

Procházeti se - Radost

Pronásledovati někoho - Tvé svědomí není čisté

Propast viděti - Zármutek

Propast. Do propasti spadnout - Těžká nemoc v rodině

Proroctví - Tajemství a cizí starosti

Prorok - Nedůvěřuj podvodným přímluvám

Prosbu odmrštiti - Štěstí

Prosbu vyslišeti - Neštěstí

Prositi někoho - Chudoba

Proso, pole prosem zaseté viděti - Velké bohatství

Prostěradlo - Těžká nemoc

Prostovlasým se viděti - Nemoc

Prostraněk kupovati - Mrzutosti

Prošen býti - Vysokost stavu

Protahovati se, natahovati se - Smrtelný strach

Protokol předčítati - Starej se o svojí budoucnost

Proudy vody čisté - Bohatství neb hezkou ženu

Provaz míti neb viděti - Přijdeš do rozpaků

Provazníka viděti - Ztrráta

Provazolezce viděti - Stěhování

Prsa malá, slabá - Starost

Prsa mužská - Dobrý zisk

Prsa silná neb viděti - Štěstí v manželství

Prsa ženská zarostlá viděti - Smrt

Prsa. Ránu v prsou míti - Štěstí v lásce

Prst si zlomit - Dobrý sňatek

Prst. Do prstu se říznouti - Neštěstí

Prst. Na prstě bolesti míti - Radost

Prst. Své prsty uřezané viděti - Ztráta

Prst. Zdá-li se někomu že si prsty spálil - Nepřízeň

Prsten - Svatba

Prsten obdržeti - Bída

Prsten stříbrný viděti - Zisk

Prsten zlatý najíti neb viděti - Štěstí

Prsten zlomený míti - Neštěstí

Prsten ztratiti - Milovnice tvá půjde za jiným

Prsten železný viděti - Mnoho práce

Průtrž mračen - Hrůzné dni tě očekávají

Prvorozenec - Tvé přání se vyplní

Prvosenky sbírati - Štěstí

Přání někomu nésti - Svobodnému dobré, ženatému ponížený

Přátelé navštíviti - Veselost

Přátelé viděti - Štěstí

Přebytek míti - Nestálá jistota, omylná naděje

Předběhnouti někoho - Jsi příliš zlostným

Předložiti někomu něco - Pozvání

Předpis obdržeti - V lepších okolnostech se octneš

Předsíň velkou viděti - Marná naděje

Představený obce, spolku nebo stanice - Malá mrzutost očekává tebe

Přehazovati někomu něco - Své dobročinnosti bereš na velkou váhu

Přejet býti - Tvoji nepřátelé jásají nad tvým neštěstím

Překážky klásti - Klam

Překročiti něco - Neohlížej se po jiných

Přemýšlení o něčem - Nenech se v předsevzetích zvrátiti

Přepaden býti loupežníky - Vysvobození z nebezpečí

Přepisovati, opisovati něco - Oklamání

Přeplaviti se - Lepší budoucnost k očekávání

Přeplniti něco - Žádáš někdy nemožné věci

Přeskakovati něco - Jsi nestálým

Přeslice k předení koudele - Zármutek

Přestěhovati se - Velké vydání

Přetížen býti - Nepříjemná návštěva

Převor jakéhokoli řádu - Štěstí

Převoz najímati - Škoda

Převoz viděti - Zklamání

Přezky lesklé nositi - Dobrá čeleď

Při vésti - Špatná budoucnost

Příbuzné viděti - Překvapení

Příbytek nemíti - Žalost

Příkop. Přes příkop po úzkém prkně jíti - Podvod

Příkop. Přes příkop přes padací most do hradu jíti - Nebezpečí, zármutek

Přilbici nositi - Vojenský stav

Přípřež dávati - Cesta

Přísaha, přísahati - Klam

Přístav viděti - Štěstí

Přísti - Nepokoj

Přítel, přátelství - Smutek

Přítele umrlého viděti - Radost

Přítele viděti - Dlouhý život

Příval - Úraz

Přízi skládati - Dobré

Psa běhat viděti - Dobré poselství

Psa raniti - Nepřítele přemoci

Psa stříhati - Velká ztráta

Psa štěkat slyšeti - Mrzutost

Psa velkého a černého běhat viděti - Zrada

Psa viděti vůbec - Dostaneš známé přátelé do domu

Psa vzteklého zabíti - Vyhnouti se nebezpečenství

Psací náčiní - Následkem nevěrnosti prozrazen budeš

Psací stůl - Nebaž po vědomostech

Psaní čísti - Dobrá zpráva

Psaní obdržeti - Povýšení a štěstí

Psaní od jiného vzíti a jemu vysvětliti - Důvěra

Psaní psáti - Krádež

Psaní roztrhati - Mrzutost

Psaní s penězi obdržeti - Vyplnění naděje

Psát se učiti - Dobrý úmysl

Psáti na obyčejném papíru - Žaloba

Psí boudu viděti - Snížení stavu

Psí maso jísti - Neduživost

Pstruhy chytati - Štěstí

Pšenici pěknou na poli viděti - Dobré znamení

Pšeničný chléb černý jísti - Znamená opak toho

Pšeničný chléb jísti - Bohatým zisk, chudým ztrátu

Pštrosa viděti - Překážky

Ptáci - Dobrá zpráva

Ptáčata mladá viděti - Dobré přátelství

Ptáčata vybírati - Zloději do domu

Ptačí hnízdo viděti - Velká radost

Ptačí lep - Chytneš se do pasti

Ptačí nohy viděti - Dobrý přítel

Ptačí vejce jísti - Vzteklost

Ptačí zob kupovati - Opatrnost

Ptáka dravého viděti - Škoda

Ptáka chytat - Mrzutost

Ptáka jístí - Trápení

Ptáka krmiti - Společnost

Ptáka letět viděti - Falešná zpráva

Ptáka nad hlavou lítat viděti - Nanávist

Ptáka s krátkými křídly viděti - Dobré noviny

Ptáka sedět viděti - Smutek

Ptáka tažného navracet se viděti - Velká radost

Ptákem se viděti - Potěšení

Půda která přepažená jest - Radost se žaloostí se střídá

Půda na seno - Starost

Pudlíka míti - Věrný přítel

Půdorys kresliti - Výlohy

Puchýře na těle míti - Velké nesnáze

Půjčovnu viděti - Pomoc

Pumpu viděti - Bohatství

Pumpu vypalovati - Nezdar

Punčochy plésti - Nic zlého

Punčochy roztrhané obléci - Ztráta

Punčochy svlékati - Štěstí

Pupek, zdá-li se někomu, že ho pupek bolí - Má k očekávání zlé zprávy od svých rodičů neb bližších příbuzných

Pušku nositi - Překážky

Putna, v putně něco nésti - Tajné zprávy

Pysk svůj velký viděti - Nehoda

Pysky své bolavé míti - Nemoc

Pysky své modré viděti - Smrt

Pytel prázdný nositi - Zlé časy

Pytel s penězi - Zbytečné starosti

Pytel viděti - Dobrá zpráva

Pytláka viděti nebo se s ním potákati - Nedůvěřuj svým lidem

Pytlákem býti - Štěstí

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž