Výklad snů od: S

Sáček na peníze míti - Výhra

Sadem se procházeti - Bohatství

Sádlo kupovati neb prodávati - Štěstí v lásce

Sádlo převářeti - Nemoc

Sádru kupovati - Zlá rada

Sál k tančení, v něm se procházeti - Mrzutost

Salámy - Máš nepředložené žádosti

Salát jísti - Velká nemoc

Salát v zahradě trhati - Máš větší společnost k očekávání

Salmiak - Nebaž po lihových nápojích

Samet - Domýšlivost tvého přítele

Samet. V továrně kde se samet vyrábí, býti nebo pracovati - Tvá vysokomyslnost cílí k velkému úrazu

Samici králičí míti - Štěstí

Samovražda - Snášej neštěstí své, které tě potkati může, trpělivě

Sáně viděti - Daleká cesta

Sáně. Na saních při špatném počasí jezditi - Nebezpečí života

Sardele jísti - Nepříjemné zprávy

Sazbu v knihtiskárně viděti - Podvod

Saze smétati - Sprosť se chyb svých

Sazeče sázet viděti - Dobrá vůle ve společnosti

Sázeti rostliny - Máš věrného přítele

Sbírati něco - Tvá píle bude odměněna

Sedlák, který peníze má - Dllouhý život

Sedlák, se sedláky obcovati - Snášenklivost

Sedláka obilí neb trávu sekat - Spokojenost

Sedláka orat viděti - Přičinlivost

Sedláka s kosou na rameni viděti - Hojný užitek

Sedlo viděti - Dar

Sejmouti něco - Dobré pořízení v obchodu

Sekáče chudého viděti - Naděje v lepší časy

Sekati něco - Smutek

Sekati. Zdá-li se někomu, že na louce seče trávu - Šarvátka v domě

Sekera - Dobrá vyhlídka

Sekretáře viděti - Škoda

Sele jísti nebo viděti - Zisk

Selka, s ní mluviti neb ji na poli pracovat viděti - Pilnost a vytrvalost v práci

Selka, s ní tančiti neb i se dobře baviti - Blahobyt v manželství

Selku viděti - Štěstí

Selský dům viděti neb v něm bydleti - Bohatství

Selský oblek - Poníženost tvá přinese ti hojným užitků a budeš v postavení svém povýšen

Semenáře viděti - Lichva

Semenec kupovati - Zisk

Semeno jakékoli - Velké namáhání

Seno - Důležitá událost

Seno na louce sušiti - Šťastná budoucnost

Seno vážiti - Buď opatrným v jednání

Seno, na něm spáti - Stálé zdraví

Senováha - Sleduj přísně svůj cíl

Sesli kupovati - Nemoc

Sestru svou viděti - Návštěva

Setníka viděti - Zneuctění a chudoba

Seznam knih - Dobrý výsledek korunovati bude tvoji píli

Seznámiti se s nějakou cizí osobou - Buď opatrným na každé slovo, které vypustíš z úst svých

Shledání - Neočekávaná radost, též nález peněz

Schody viděti - Slavnost

Schody, po schodech dolů jíti - Věrnost

Schody,po schodech nahoru jíti - Vypátrání jiné věci

Schovanec, schovanka - Tvé děti budou stále neduživy

Schovati něco před někým - ZTráta

Schovávati se před svým nepřítelem - Nedůvěra

Schůzi, přítomen býti - Zdar

Silnici viděti - Štěstí v cizině

Símě rozsévati - Bohatství

Sirky zapalovati - Zamilovanost

Sirotčinec viděti - Úmrtí v domě

Sirotka viděti - Zisk

Sirotkem býti - Ochrana

Síru zapalovati - Nebezpečí

Síť na ryby viděti - Zlé, oněm však,kteří něco ztatili, dobré znamení

Síťař - Zhýralý život vedeš

Síti obilí - Velký prospěch

Síto - Ztráta

Skáceti vůz - Nebezpečí

Skákati, přeskakovat něco - Starost

Skála, na skálu jíti - Velké namáhání

Skála, z ní sestupovati - Štěstí

Skalní duch - Obdržíš v krátkém čase novinky

Skládati něco - Nouze v domě

Skládati postel - Stěhování

Sklenář - Buď opatrným ve svém obchodu

Sklenářka - Pro klevety přijdedš do nesnází

Sklenice a vůbec skleněné věci - Nepokoj

Sklenice, z ní pít - Nebezpečí

Sklenici s vodou někomu podati - Brzké vdavky

Skleník viděti - Bohatství

Sklep viděti - Nemoc

Sklep, do sklepa pro něco jíti - Štěstí

Sklep, v něm spáti - Chudoba

Sklepníka, nebo sklepnici viděti - Škoda

Skobu zatloukati - Známost

Skok učiniti - Buď opatrným

Skokana jísti - Dobré poselství

Skokana viděti - Klevety

Skokana zabít viděti - Dobrá vůle

Skopce běžícího chytati - Rozbroj

Skopce trkajícího viděti - Úraz

Skopce viděti - Zisk

Skořici jísti - Zdraví

Skořici kupovati - Dar

Skříně kupovati - Zlepšené žití

Skřipec nositi - Hodnost

Skřivana zpívat slyšeti - Dobčí přátelé

Skřivančí hnízdo viděti a z něho vajíčko vybírati - Zisk

Skvosty nositi - Dluhy

Skvrnu míti - Nepříjemnost

Slabikář nositi - Radost

Sláma - Omyl ti uškodí

Slaměný klobouk kupovati nebo na hlavě nositi - Svobodným zábavné cestování

Slamník - Chudoba a bída v rodině

Slamník slámou vycpávati - Mrzutost

Slamník, na něm ležeti a nemoci usnouti - Velikého trápení se dočkáš

Slámou dobytek krmiti - Drahota

Slaneček - Brzo odcestuješ a daleké krajiny navštívíš

Slaninu jísti nebo krájeti - Smrt nějakého známého

Slánka - Spoléháš se příliš na své zdraví

Slavičí hnízdo viděti - Požehnání a štěstí

Slavíka chytati - Zavedení

Slavíka krmiti - Nové zprávy

Slavíka tlouci slyšeti nebo jej viděti - Štěstí

Slavíka v kleci míti - Po nečistých náhledech bažiti

Slavíka v ruce míti - Dobrou , věrnou čeládku dostati

Slavnost, nějaké slavnosti přítomen býti - Radostné zprávy obdržeti

Slečna, s ní se baviti - Povážlivá spekulace

Slepého člověka viděti - Zbavíš se dobrých přátel

Slepého člověka voditi - Lidumilnost

Slepic mnoho viděti - Velký výběr v lásce

Slepici krásnou, velkou viděti - Štěstí v lásce

Slepici s kuřaty viděti - Mnoho dětí

Slepici vejće klást viděti - Pokoj a spok1210230319 / 0800ojenost

Slepičník (kurník) viděti - Svorné manželství

Slepých mnoho viděti - Nenávist

Slepým býti - Smrt, také oklamání

Slezinu jísti - Pomluvy

Slib učiniti - Starost

Slimák - Daremné namáhání

Slinu polykati - Podvod

Slívy trhati - Nemoc

Slona tančit viděti - Podvod

Slona viděti - Zisk a čest

Slonova kost - Chudoba

Slonů mnoho viděti - Radost

Slouha - Starost

Sloup viděti - Trest

Sloužících mnoho viděti - Nemoc v rodině

Sluha soudní - Pronásledování od tvých přátel

Sluch ztratiti - Nouze

Sluky chytati - Cesta

Slunce vycházet viděti - Štěstí a dobré noviny

Slunce zacházet viděti - Jest opak toho

Slunce zasmušilé viděti - Zdržovati se od práce

Slunce zatmění viděti - Válka a rozbroj v přátelském kruhu

Sluneční hodiny viděti - Věrnost a správnost v povinnosti

Sluneční paprsky - Odhalení

Slunečnici utrhnouti - Prudká láska není stálá

Slunečnici viděti - Tvá horoucí láska nebude opětovábna

Slunečník viděti - Podpora v nouzi

Služba - Mrzutost

Služebník - Utrhání na cti

Služebníka pro něco poslati - Dlouhá chvíle

Služebníkem býti - Věrnost a láska

Služku viděti nebo jí do služby přijmouti - Opovržení manželky

Slzy roniti - Nepříjemnost

Smát slyšeti - Nenadějných radostí se dočkáš

Smáti se - Rychlý obrat

Smažiti, péci něco - Spokojenost

Směnárna - Hledíš velké ztrátě vstříc

Směnka - Nenadějný zisk tě překvapí

Směnku někomu vystavěti - Lehkomyslné jednání

Smeták kupovati - Čistota

Smetanu píti - Štěstí

Smetati - Velká starost

Smetí - Laciné časy

Smetí na vůz nakládati - Ponížení stavu a hodnosti

Smích stále slyšeti - Užitek

Smích, z něj vytrhován býti - Blízká nehoda

Smír učiniti - Dobré

Smrad cítiti - Nepříjemnost

Smrk, strom viděti - Ztráta

Smrt viděti - Zármutek bližního

Smrt, mluví-li na tebe - Nemilé věci k očekávání

Smůla - Překážka a nedorozumění

Smůla hořící - Bolest

Smuteční oděv míti - Zármutek

Smuteční vrbu viděti - Ztráta

Snář čísti - Vyplnění přání

Sněhové koule na jiného házeti - Nevinnost

Sněhové závěje veliké ve městě viděti - Neštěstí

Sněhu mnoho viděti - Falešná láska

Snídaně - Chudoba a ochuravělost

Sníh na cestě navátý, po něm jeti a do něho nezabořiti se - Velký zármutek

Sníh na horách viděti - Budoucí užitek

Sníh padat viděti - Obchodníkům překážka

Sníh ze silnice vyhazovati - Nemoc

Sníh, do něj pršet viděti - Domácí mrzutost

Sníh, v něm se váleti - Svoboda a lehkovážnost

Snopy obilní nositi - Bohatství

Socha - Hrůzné poselství tě očekává

Sochaře viděti - Uznání

Sochor nésti - Obtíže

Sojku chytati - Klevety

Soka viděti - Svár

Sokola viděti - Zisk

Solař, obchodník se solí - Smutné časy tě očekávají

Solná voda, jí píti nebo, jí se mýti - Trápení

Solný sloup hořet viděti - Velké nebezpečí

Sopku viděti - Úzkost

Souboj - Cestu důležitou máš před sebou

Soud, před soudem státi - Mrzutost

Soudní dům - Nepříjemné kroky

Soudní písař - Padneš do chudoby

Soudní rozsudek - Spoléhej jen sám na sebe

Souchotiny - Nemoc tě očekává

Soustružníka pracovat viděti - Štěstí ti přeje

Sovu létájící viděti - Ztráta

Sovu skuhrající slyšeti - Smrt

Spadnout - Ztráta

Spadnouti do studně - Neštěstí

Spálený dům viděti - Radostné poselství

Spaní tvrdé míti - Cesta

Spasitel - Zdar a požehnání v každém podniku

Spáti s bábou - Hanba

Spáti s dítětem - Potěšení

Spáti vedle mrtvého - Ochuravění

Spěšně něco vykonati - Nepokoj

Spěšně něco vykonati - Nepokoj

Spiknutí o něm věděti - Zdar

Spínadlo míti - Náhlá smrt

Splav, po splavě choditi - Velká radost

Splav, z něj do vody spadnouti a neutopit se - Vítězství

Spodky kupovati - Ztráta

Spodky roztrhané míti - Štěstí

Spodky ženské - Velká nepříjemnost pro nepatrnou věc

Společníka míti - Užitek

Spolek, v něm býti - Opatrnost

Spor o něčem vésti - Špatná budoucnost

Spřežení bílé - Výhra

Spřežení bujné - Štěstí

Srdce děvčeti o pouti kupovati - Štěstí v lásce

Srdce jísti - Neštěstí

Srdce krvácet viděti - Přítel tvůj bude na cti uražen

Srdce mrtvého viděti - Nemoc

Srdce poraněné míti - Loučení

Srdce rozřezati - Rozejíti se milujícívh

Srdce tlučení míti - Brzká nemoc

Srdce viděti - Láska přítele

Srdečnou úzkost - Tesknost míti

Srnu viděti - Dobrodružství

Srp - Škoda

Sršeň viděti, neb jí pronásledován býti - Nesnáze

Stádo dobytka viděti - Blahobyt

Stáj viděti - Zámožnost

Stan - Namáhavé cestování máš před sebou

Stará roztrhaná bota,takovou obouvati - Chudoba

Stará žena - Mrzutost

Staré baby viděti - Budeš pomluven

Staré prádlo oblékati - Marnivost ženy

Staré střevíce míti - Chudoba a ztráta

Starou babu viděti nebo potkati - Nepočítej ničeho, neboť nedošel bys štěstí

Starý muž, stařec, s ním mluviti neb procházeti - Zisk

Statek prodati - Velké neštěstí

Statek venkovský koupiti - Štěstí

Stavení - Bezstarostné stáří

Stavení vysoké viděti - Dobrá naděje do budoucnosti

Stavět dům svůj vidět - Bázlivost

Stavitel, s ním vyjednávati - V krátkosti lepší dny

Stehlíka viděti - Domýšlivost

Stehno viděti - Hanba

Stěhovati se - Špatná pověst, zvláště pro dluhy

Stěnu bíliti - Smrt

Stezku viděti, nebo po ní jíti - Nesnáze

Stěžeň viděti - Dědictví

Stíhán býti - Útisky

Stín vlastní viděti - Nemoc

Stínat viděti - Vítězství nad protivenstvími

Stláti postel - Blahobyt

Stodolu plnou míti - Dědictví

Stodolu prázdnou míti - Škoda

Stojan jakýkoliv kupovati - Oženíš se

Stolek květinový viděti - Dědictví

Stolice ke klečení - Hádka

Stolice na ní seděti - Pohodlí

Strach - Dopátráš se nějaké tajnosti

Straku viděti - Rouhání

Stráň slézati - Opatrnost

Strašidlo bílé oblečené viděti - Radost a štěstí

Strašidlo černé oblečené viděti - Těžké namáhání a mrzutost

Stráž policejní viděti, s ní se zabývati - Spory

Stráž, býti na stráži - Obtíže

Strážní oheň - Nebezpečí

Strážnice - Bezpečnost

Stroj jakýkoli viděti - Blaho

Strom křivý - Zlá novina a nepřátelé

Strom malý slabý viděti nebo ohýbati - Chudoba

Strom plný květu - Radost

Strom plný ovoce viděti - Štěstí v obchodu

Strom rovný - Dobrá zpráva

Strom suchý sekati - Neštěstí a škoda

Strom vysoký a tlustý viděti - Vysokomyslnost a pocta, která se ti dostane od vyšších osobností

Strom z něj spadnouti - Velká hanba

Strom zelený viděti - Čelí ke cti a bohatství

Strom, na něj lézti - Čest

Stromořadí stinné - Příjemné sousedství obdržeti

Stromy kdekoli viděti - Přátelé

Stromy obvazovati - Svatba

Stromy osekávati v cizí zahradě - Přemožení nepřítele

Stromy v zahradě viděti - Užitek

Stromy ve své zahradě osekávati - Úmrtí a neštěstí

Struny kupovati neb natahovati - Zármutek

Střecha - Čestné místo

Střelbu slyšeti - Protivenství

Střelec - Namáhavost a nebezpečí

Střepy sbírati - Slzy

Střeva práti - Veselé živobytí

Střeva viset viděti nebo z nich struny dělati - Štěstí a blahobytTakovou

Stříbrná hůl - Rozkoš

Stříbrné náčiní míti - Do dobrých poměrů se dostati

Stříbro - Štěstí

Stříkačku k ohni jet viděti - Nebezpečí

Stříkačku malou viděti - Práce

Stříkačku viděti - Trápení

Stříkati do ohně - Žárlivost

Střílet slyšeti - Hněv

Stříleti z ručnice - Úraz

Student - Spokojenost

Studna, do ní spadnouti - Starosti a hoře

Studně hluboká s čistou vodou - Bohatství

Studnu v domě míti - Štěstí a velká pečlivost o něj

Studnu vyschlou viděti - Škoda a chudoba

Studovati ve snu - Znamení déle trvající spokojenost

Stůl pokrývati - Bohatství

Stůl viděti - Dlouhý život

Stůl, u něj seděti - Radost

Stužka, pentle - Marnivost

Sud plný - Zámožnost

Sud prázdný viděti - Nedostatek

Sucho - Nenech se přemluvit

Sukně v ohni viděti - Smrt

Sukni ženskou má-li mužský na sobě - Žalost

Sukno kupovati nebo prodávati - Zdar

Sůl - Nemoc

Supa viděti - Falešný přítel

Sůvu křičet slyšeti - Smrt v rodině

Sůvu viděti - Neštěstí

Sůvu zastřeliti nebo chytiti - Velká radost

Svatba, při svatbě tančiti - Nemoc

Svaté viděti a s nimi mluviti - Velký statek

Svatební tabule - Mnoho přátel tebe obklopí

Svatební tanec u sedláka - Hádka

Svátek - Štěstí a mrzutost

Svátek, v tom dni pracovati - Nepodaření práce

Svátky výroční - Radostná chvíle

Svatojánská muška - Nepříjemnostmi budeš překvapen

Svatý kalich viděti - Požehnání a pokoj

Svatým olejem mazán býti - Nebezpečná nemoc

Svazek slámy - Velké namáhání

Svěcení kněžstva viděti - Záhuba

Svěcení praporu nějakého spolku - Dobrý obchod

Svědectví vydávati - Špatná zpráva

Svědkem býti - Starost

Světlo dělati - Zisk

Světlo elektrické - Rychlé pokroky v obchodě

Světlo hořeti - Vidí-li nemocný, zdraví k očekávání. Vidí-li zdraví, štěstí

Světlo shasnouti - Škoda

Světlušku viděti - Štěstí

Svíce dělati - Užitek hojný a radost

Svíce, svíčku viděti nebo kupovati - Jsi lehkověrným

Svícen viděti - Štěstí

Svíci hořící nésti - Smrt

Svíci voskovou zhasnout viděti - Škoda

Svíčky u mydláře viset viděti - Opatrnost

Svině viděti - Štěstí

Svinouti něco - Blahobyt

Sviště chytnouti - Starost

Svítek jísti - Hodování

Svítilna, ve které hořící světlo se nalézá - Radost

Svítilnu rozbíti - Nepokojná mysl

Svobodný stav - Ženatým žalost, svobodným oženení se

Svobodným býti - Radost

Svrab míti - Nesnáze

Svrab na jiném viděti - Nemilá společnost

Svrchník svlékati - Škoda

Sýr dělati - Velká nemoc

Sýr jísti - Zisku z obchodu nabudeš

Sýr, syreček - Velké štěstí

Sýrař, obchodník ze sýrem - Domácí nepokoj

Syrob lízati - Nestydatost

Syrob visděti - Protivenství

Vyhledejte si sen podle abecedy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž